Tìm kiếm
Có 221 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Phú Tân Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-315 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Thắng
Địa chỉ: ấp Cái Đôi Vàm, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN NGUYễN CHí HưNG

Mã số thuế: 1900651951 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hưng
Địa chỉ: ấp Đầu Sấu, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CôNG TY CP CHế BIếN Và XUấT NHậP KHẩU THủY SảN CADOVIMEX

Mã số thuế: 2000102580 - Người đại diện pháp luật: Sầm Huy Bình
Địa chỉ: Khóm II, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Ban quản lý rừng phòng hộ sào lưới

Mã số thuế: 2000107589 - Người đại diện pháp luật: Tống Xuân Phong
Địa chỉ: ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Kim Hoàng

Mã số thuế: 2000181335 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hờ
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN CHí THIệN

Mã số thuế: 2000182748 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Thiện
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Vĩnh Phát

Mã số thuế: 2000182829 - Người đại diện pháp luật: ông Văn Tỷ
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Ngoán

Mã số thuế: 2000183050 - Người đại diện pháp luật: Quách Đông Ngoán
Địa chỉ: ấp kết Nghĩa, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Lữ Hồng

Mã số thuế: 2000183170 - Người đại diện pháp luật: Lữ Minh Hồng
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN TRầN KHIêM

Mã số thuế: 2000189045 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiện Khiêm
Địa chỉ: ấp Thọ Mai, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN NGọC THàNH

Mã số thuế: 2000189101 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đời
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Tấn Đức

Mã số thuế: 2000189574 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Đức
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hữu Nghĩa

Mã số thuế: 2000189687 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nghĩa
Địa chỉ: Số 127, ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hồng Hưng

Mã số thuế: 2000189743 - Người đại diện pháp luật: Lâm Nguyệt Anh
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Chí Viễn

Mã số thuế: 2000193972 - Người đại diện pháp luật: Tô Chí Viễn
Địa chỉ: ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN TấN ĐạT

Mã số thuế: 2000266613 - Người đại diện pháp luật: Văn Tấn Đạt
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THUậN LợI

Mã số thuế: 2000266740 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Tuấn
Địa chỉ: ấp Tân Quảng A, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Phòng Tài nguyên và môi trường Phú Tân

Mã số thuế: 2000269533-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chánh
Địa chỉ: ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Tân

Mã số thuế: 2000269597-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Den
Địa chỉ: ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân

Mã số thuế: 2000269639-016 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Dũng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau