Tìm kiếm
Có 433 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHè VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN TạI THáI NGUYêN - VINATEA THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100103915-018 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Phong
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Chi Nhánh Tại Thái Nguyên - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Btk

Mã số thuế: 0101761402-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trường Thịnh
Địa chỉ: Tổ1, , Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Chi Nhánh Thái Nguyên - Công Ty Cổ Phần Ntea Việt Nam

Mã số thuế: 0105992305-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Cường
Địa chỉ: Xóm Văn Hữu, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Elite Kids Việt Nam Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Elite Kids Việt

Mã số thuế: 0106536834-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Số nhà 56, tổ 3, , Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN NAM TâY GIANG

Mã số thuế: 0106671992 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Vụ
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TâN AN PHú TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0200721721-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng
Địa chỉ: Xóm La Long, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG THáI SơN-CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0303292859-019 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Minh
Địa chỉ: Xóm Sơn Cầu, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TRà THịNH XUâN

Mã số thuế: 0901088761 - Người đại diện pháp luật: Tạ Văn Lân
Địa chỉ: Xóm Minh Lý, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THIêN NIêN Kỷ TUấN ANH

Mã số thuế: 2500427259 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hiệp
Địa chỉ: Xóm Tân Thái, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đức Hạnh Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 2600271929-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thế Luyn
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Mỹ THUậT THIêN PHúC - CHI NHáNH BAN QLDA XD KHU DLST VăN HOá Đá THIêN

Mã số thuế: 2700831451-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Thoàng
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRọNG KHôI - CHI NHáNH ĐồNG Hỷ

Mã số thuế: 3601737996-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khôi
Địa chỉ: xóm Minh Lý, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM LOạI MàU THáI NGUYêN - VIMICO - Xí NGHIệP KẽM CHì LàNG HíCH

Mã số thuế: 4600100003-008 - Người đại diện pháp luật: Tạ Văn Bình
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GANG THéP THáI NGUYêN Mỏ SắT TRạI CAU

Mã số thuế: 4600100155-018 - Người đại diện pháp luật: Mạc Đăng Niên
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Duy Thanh

Mã số thuế: 4600168259 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Tám
Địa chỉ: Xóm An Thái - xã Hóa Thượng, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU TRạI CAU

Mã số thuế: 4600168467 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Long
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH CHIếN THắNG

Mã số thuế: 4600168851 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Xóm Xuân Quang 2, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Doanh nghiệp tư nhân Thái Đức Trung

Mã số thuế: 4600171780 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Trì
Địa chỉ: Xóm An Thái, Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Huyên

Mã số thuế: 4600201883 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Tởi
Địa chỉ: Xóm Khánh Hòa, , Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Uỷ ban nhân dân xã Khe mo

Mã số thuế: 4600203270 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Dũng
Địa chỉ: Xã Khe mo, , Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên