Tìm kiếm
Có 44 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PáC NặM BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-650 - Người đại diện pháp luật: Ma Văn Cát
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN AN THàNH HUY Hà NộI - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0106294896-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Đăng Dũng
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Hợp tác xã Vạn Xuân

Mã số thuế: 4700159804 - Người đại diện pháp luật: Lục Văn Bạn
Địa chỉ: Thôn Bản Khúa, Xã Bằng Thành, , Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Trường trung học phổ thông Bộc Bố

Mã số thuế: 4700173929 - Người đại diện pháp luật: Lục Văn Trân
Địa chỉ: Nà Lẹng, xã Bộc Bố, , Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH HUYềN SơN

Mã số thuế: 4700182560 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Trung tâm y tế huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700187872 - Người đại diện pháp luật: Âu Văn Thảo
Địa chỉ: Xã Bộc Bố, , Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Ban quản lý chợ và bến xe

Mã số thuế: 4700188121 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, , Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700188900 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN NAM THàNH

Mã số thuế: 4700188957 - Người đại diện pháp luật: Phạm Nguyên Soái
Địa chỉ: Thôn Đuông Nưa, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG HUỳNH

Mã số thuế: 4700190346 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Hải
Địa chỉ: Thôn bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG MINH

Mã số thuế: 4700193273 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Phúc Lộc

Mã số thuế: 4700193548 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuyền
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Đinh Đô

Mã số thuế: 4700198987 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thổ
Địa chỉ: Thôn Nà Cóoc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thạch Anh

Mã số thuế: 4700225408 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Hằng
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Mtv 818 Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700245147 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nam
Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH XâY DựNG THANH THủY BắC KạN

Mã số thuế: 4700246380 - Người đại diện pháp luật: Ma Thế Toán
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Trường Mầm non An Thắng

Mã số thuế: 4700248878 - Người đại diện pháp luật: Hứa Thị Sen
Địa chỉ: Nà Mu, Xã An Thắng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060 - Người đại diện pháp luật: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BỘC BỐ
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670 - Người đại diện pháp luật: Triệu Thị Khoe
Địa chỉ: Phai khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn