Tìm kiếm
Có 163 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐAK Pơ ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-243 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thế
Địa chỉ: Quốc lộ 19, Thôn 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

CôNG TY TNHH VậN TảI THươNG MạI THảO DANH - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 0310277900-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thiên Tú
Địa chỉ: QL 19, thôn Hiệp An, Xã Cư An, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG ĐồNG LợI - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 4100531996-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ANT (MV) - TRạI GIA LAI

Mã số thuế: 4101393851-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Việt
Địa chỉ: Làng Kruối Chai, Xã Yang Bắc, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI THươNG MạI HUY HOàNG - CửA HàNG BáN Lẻ XăNG DầU THắNG

Mã số thuế: 4200705420-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Chiến
Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Thành, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐườNG QUảNG NGãI - TRUNG TâM NGHIêN CứU Và ứNG DụNG GIốNG MíA GIALAI

Mã số thuế: 4300205943-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòe
Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Chi nhánh công ty xây dựng Tân Tiến

Mã số thuế: 5900176534-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã ĐăkPơ, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Chi cục thuế ĐakPơ

Mã số thuế: 5900180756-017 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã ĐakPơ, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý Và SửA CHữA ĐườNG Bộ GIA LAI-Xí NGHIệP XâY DựNG AN THàNH

Mã số thuế: 5900180876-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Toàn Thắng
Địa chỉ: Khoảnh 3 - Tiểu khu 619, Xã An Thành, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Đài Phát thanh - Truyền hình Đak Pơ

Mã số thuế: 5900180989-008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đak Pơ, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội

Mã số thuế: 5900187790 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ya Hội, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê

Mã số thuế: 5900188787 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tứ PHươNG

Mã số thuế: 5900189029 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân An, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Xí Nghiệp Tư Doanh Bảo Cường (Dntn)

Mã số thuế: 5900237032 - Người đại diện pháp luật: Lý Chi Trung
Địa chỉ: Thôn An Quý, Xã Phú An, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Hưng

Mã số thuế: 5900270008 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Anh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hà Tam, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Phú An

Mã số thuế: 5900275775 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Quý, xã Phú An, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã Tân An

Mã số thuế: 5900276779 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Hiệp, Xã Tân An, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Công ty TNHH Đức Thịnh

Mã số thuế: 5900293534 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Cúc
Địa chỉ: Thôn An Hoà - Xã Phú An, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Chi cục Thi hành án huyện Đak Pơ

Mã số thuế: 5900312755 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ

Mã số thuế: 5900312762 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Tỉnh
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đak Pơ, , Huyện ĐakPơ, Gia Lai