Tìm kiếm
Có 308 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam Công Ty Cà Phê Đak Đoa

Mã số thuế: 0100101509-025 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Ánh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đak Krong, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐăK ĐOA ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-244 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: 199 Nguyễn Huệ, tổ dân phố 4, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG ĐôNG LONG - CHI NHáNH GIA LAI

Mã số thuế: 0108658228-001 - Người đại diện pháp luật: TẠ VĂN CƯỜNG
Địa chỉ: Số nhà 145 đường Wừu, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

ĐịA ĐIểM KINH DOANH - CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG Và THươNG MạI THịNH PHáT

Mã số thuế: 0108845524-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Xuân Thịnh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY TNHH ĐIệN MáY CôNG NôNG NGHIệP CAO HùNG CHI NHáNH OSHIMA ĐắK ĐOA - GIA LAI

Mã số thuế: 0312428305-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thọ
Địa chỉ: Số 380 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO HọC VIệN MYP

Mã số thuế: 0315871762 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: 42 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CườNG ANH DũNG TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0401405719-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Võ Trân Châu
Địa chỉ: Thôn KTu, Xã Glar, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN GIó TRUNG NAM GIA LAI - Bờ NGOONG

Mã số thuế: 3401178388 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tâm Thịnh
Địa chỉ: 342 Wừu, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN - CHI NHáNH TỉNH GIA LAI

Mã số thuế: 3700381324-459 - Người đại diện pháp luật: Lương Xuân Thuận
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN GIó TRUNG NAM GIA LAI - Xã TRANG

Mã số thuế: 4500615961 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tâm Thịnh
Địa chỉ: 342 Wừu, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Trung Tâm Văn Hóa, Thông Tin và Thể Thao Huyện Đak Đoa

Mã số thuế: 5900180989-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 168 Đường Wừu, TT Đăk Đoa, , Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Puzơlan Gia Lai

Mã số thuế: 5900182457-018 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ia Băng, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Xây Dựng Và Thương Mại 25

Mã số thuế: 5900189318 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Cường
Địa chỉ: 108 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Hợp tác xã vận tải cơ giới Đăk Đoa

Mã số thuế: 5900189621 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Phúc
Địa chỉ: 455 Nguyễn Huệ, TT. Đăk Đoa, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN ANH NHậT

Mã số thuế: 5900189646 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đê
Địa chỉ: 486 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN ANH NHậT 1

Mã số thuế: 5900189646-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đê
Địa chỉ: Thôn Tươh.KTu, Xã Glar, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN ANH NHậT 2

Mã số thuế: 5900189646-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đê
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAO SU MANG YANG

Mã số thuế: 5900190553 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Bửu
Địa chỉ: 536 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN TấN TOàN

Mã số thuế: 5900208828 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tấn Toàn
Địa chỉ: 510 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LOAN BANG

Mã số thuế: 5900224844 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: 273 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai