Tìm kiếm
Có 187 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐồNG XUâN PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-736 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Nhì
Địa chỉ: Số 109 đường Trần Phú, Khu phố Long Thăng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế Và XUấT NHậP KHẩU DHT TạI PHú YêN

Mã số thuế: 0102036100-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: Khu phố Long An, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG ĐịA ốC BáCH VIệT LAND TạI PHú YêN

Mã số thuế: 0312386084-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khương
Địa chỉ: Số 437 Trần Hưng Đạo, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BìNH NAM - KHU LIêN HợP CHế BIếN LâM SảN BìNH NAM

Mã số thuế: 4100577454-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Soi Nga, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Chi Nhánh- Công Ty TNHH Xuât Nhập Khẩu Thành Châu Tại Phú Yên

Mã số thuế: 4100816462-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng Phượng Vũ
Địa chỉ: Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIệT TâN LợI TạI PHú YêN

Mã số thuế: 4101436801-001 - Người đại diện pháp luật: Văn Ngọc Mỹ
Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

NHà MáY SảN XUấT TINH BộT SắN ĐồNG XUâN - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN THựC PHẩM QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300321643-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đồng
Địa chỉ: Thôn Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Công Ty TNHH Xây Dựng Liên Minh (Tnhh)

Mã số thuế: 4400106449 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Dương
Địa chỉ: Thôn Long Thăng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

HTX Sản Xuất và Dịch Vụ Nông Nghiệp Xuân Sơn Nam

Mã số thuế: 4400219114 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Chi cục Thuế Huyện Đồng Xuân

Mã số thuế: 4400227820-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Long Hà, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

HTX SX KDDV Nông Nghiệp Xuân Quang I

Mã số thuế: 4400232450 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Lai
Địa chỉ: Thôn Kỳ Lộ , Xuân Quang 1, , Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Hợp tác xã SXKD DVNN Xuân Long

Mã số thuế: 4400232517 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Hùng
Địa chỉ: Thôn Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Xã Xuân Phước

Mã số thuế: 4400233581 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Xã Xuân Quang 2

Mã số thuế: 4400233599 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Triêm Đức, Xã Xuân Quang 3, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Xã Xuân Sơn Bắc

Mã số thuế: 4400233609 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Xã Xuân Long

Mã số thuế: 4400233616 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Xã Xuân Quang 1

Mã số thuế: 4400233623 - Người đại diện pháp luật: Đặng Chí Hậu
Địa chỉ: Thôn Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

UBND Xã Xuân Sơn Nam

Mã số thuế: 4400233630 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tuấn Ân
Địa chỉ: Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Phòng Tài chính TN Đồng Xuân

Mã số thuế: 4400233648 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đồng Xuân

Mã số thuế: 4400233662 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thủy
Địa chỉ: KP Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên