Tìm kiếm
Có 755 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN THàNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-841 - Người đại diện pháp luật: Hố Công Đàm
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU TH - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0103328850-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Anh Quang Hà Trung - Chi Nhánh Yên Thành

Mã số thuế: 0103711277-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng ân
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRUNG TâM CHẩN TRị Y HọC Cổ TRUYềN - CHăM SóC SứC KHỏE - ứNG DụNG ĐàO TạO CHUYểN GIAO CôNG NGHệ DDS

Mã số thuế: 0105935681-006 - Người đại diện pháp luật: Vương Chí Nhân
Địa chỉ: Xóm Hợp Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN ĐứC THàNH - CôNG TY TNHH TOBIO

Mã số thuế: 0107080569-001 - Người đại diện pháp luật: VÕ THỊ XUYẾN
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CN CôNG TY TNHH 1 THàNH VIêN VậT LIệU XâY DựNG Và XâY LắP THươNG MạI BMC - NHà MáY GạCH BMC NGHệ AN

Mã số thuế: 0300582655-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN XUâN HảI

Mã số thuế: 0314482756-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lân
Địa chỉ: 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Trung tâm khảo nghiệm và kết hợp sản xuất tại Nghệ An

Mã số thuế: 0500237328-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tùng
Địa chỉ: Xóm Ngọc Thượng, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI NHáNH NGHệ AN CôNG TY TNHH XăNG DầU ĐồNG TâM KINH BắC

Mã số thuế: 2300778281-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Toàn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY LắP Và DịCH Vụ Kỹ THUậT NGHI SơN - TSC

Mã số thuế: 2802388447 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Phú
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Bảy

Mã số thuế: 2900252028 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Lâm
Địa chỉ: Ngà ông Lâm, xóm Vách Bắc, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY LợI BắC NGHệ AN

Mã số thuế: 2900325318 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành

Mã số thuế: 2900326103 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ánh
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Công ty TNHH Thiên An

Mã số thuế: 2900328125 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 1- Thị trấn Yên thành, , Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIệP TN HIệU VàNG NHư TRịNH THUỷ

Mã số thuế: 2900328206 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thủy.
Địa chỉ: Khối 1,, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Chi cục thuế huyện Yên Thành

Mã số thuế: 2900330364-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành, , Huyện Yên Thành, Nghệ An

Cty TNHH Xây dựng Long Thành

Mã số thuế: 2900330406 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hà
Địa chỉ: xóm 5-xã Trung thành, , Huyện Yên Thành, Nghệ An

Trạm chuyển giao tiến bộ kỷ thuật và công nghệ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp

Mã số thuế: 2900337419 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Quang Lan

Mã số thuế: 2900409102 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Nhà ông Quang, đội 5, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY DựNG NAM THàNH

Mã số thuế: 2900413941 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Tràng
Địa chỉ: Xóm Lộc Thành, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An