Tìm kiếm
Có 45 kết quả tìm kiếm
DOANH NGHIệP Tư NHâN Xí NGHIệP XâY DựNG TấN NGUYêN

Mã số thuế: 4300322767 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, , Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY CP THUỷ ĐIệN ĐAKĐRINH

Mã số thuế: 4300350203 - Người đại diện pháp luật: Đàm Đức Thông
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Xuân Thủy

Mã số thuế: 4300390904 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nừng
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NăNG LượNG SOVICO - QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300395941 - Người đại diện pháp luật: Triệu Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Huy Măng Tại Sơn Tây

Mã số thuế: 4300430427-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hậu
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Trường Trung Học Phổ Thông Đinh Tiên Hoàng Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300478411 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, , Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300483845 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vương
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, , Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN 30-4 QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300506732 - Người đại diện pháp luật: Đinh Gia Nội
Địa chỉ: Thôn Mang Trẫy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Đạt Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300515825 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Vinh
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Phương

Mã số thuế: 4300558385 - Người đại diện pháp luật: Bùi Phúc Phương
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Huyện ủy Sơn tây

Mã số thuế: 4300616132 - Người đại diện pháp luật: Tôn Thanh Hải
Địa chỉ: , Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Hoàng Lập

Mã số thuế: 4300628642 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đình Trưng
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TIếN GIANG

Mã số thuế: 4300652860 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Toàn Khánh

Mã số thuế: 4300692253 - Người đại diện pháp luật: Võ Duy Liệu
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Đạt Phú Thành

Mã số thuế: 4300697981 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và THươNG MạI LâM HUY

Mã số thuế: 4300707340 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Lâm
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Chấn Hưng

Mã số thuế: 4300732957 - Người đại diện pháp luật: Võ Duy Sơn
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Anh

Mã số thuế: 4300738853 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY LắP THịNH KHANG

Mã số thuế: 4300758190 - Người đại diện pháp luật: Lê Khuyến
Địa chỉ: Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH VậN TảI THươNG MạI VIệT TRUNG

Mã số thuế: 4300761193 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoanh
Địa chỉ: Thôn Đắk Trên, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi