Tìm kiếm
Có 48 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Cô Tô QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-154 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

DNTN - Xí nghiệp xây dựng Nam Hải Cô Tô

Mã số thuế: 5700299338 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Xuôi
Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI áNH SAO - CHI NHáNH Cô Tô

Mã số thuế: 5700832651-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thủy
Địa chỉ: khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700972881 - Người đại diện pháp luật: Trương Mạnh Cơ
Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Trung tâm y tế huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700972962 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Nhuận
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Quang

Mã số thuế: 5701169099 - Người đại diện pháp luật: Quách Thị Thu
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Toà án nhân dân huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5701203399 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG HợP LựC

Mã số thuế: 5701487630 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thanh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Nam Hải Cô Tô

Mã số thuế: 5701564010 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Viết
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG MAI ANH

Mã số thuế: 5701572251 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Hòa
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mai Hải Đăng

Mã số thuế: 5701653630 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

HợP TáC Xã SảN XUấT GIốNG-NUôI TRồNG Và DịCH Vụ THủY SảN THàNH PHáT

Mã số thuế: 5701752575 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 1 xã Thanh Lân, Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI HOàNG GIA SJC

Mã số thuế: 5701783767 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huỳnh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Việt Nhật - Hàn

Mã số thuế: 5701788405 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Thanh Thành Thắng

Mã số thuế: 5701794208 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Thành
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh thủy sản, Dịch vụ giải trí, Du lịch và Vận tải Thanh Măng

Mã số thuế: 5701798731 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Măng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Cô Tô 6789

Mã số thuế: 5701809486 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Cô Tô Đà Lạt

Mã số thuế: 5701817159 - Người đại diện pháp luật: Vũ Việt Cường
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THươNG MạI THIêN AN

Mã số thuế: 5701828640 - Người đại diện pháp luật: An Thiên Trang
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ VậN TảI KHáCH HOàNG LINH

Mã số thuế: 5701828697 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt Tuân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh