Tìm kiếm
Có 2.478 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0100108656-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Vinh
Địa chỉ: C8-35 và C8-36, đường số 12, Khu DC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CHI NHáNH TạI THàNH PHố CầN THơ CôNG TY Cổ PHầN ARMEPHACO

Mã số thuế: 0100109191-006 - Người đại diện pháp luật: Trương Nguyễn Minh Sơn
Địa chỉ: D18, đường số 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

TRUNG TâM PHâN TíCH Và KIểM ĐịNH HàNG HóA XUấT NHậP KHẩU-CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị KHOA HọC Kỹ

Mã số thuế: 0100524367-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hưng
Địa chỉ: A8, đường số 01, Khu dân cư Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH QUậN CáI RăNG CầN THơ

Mã số thuế: 0100686174-835 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: Số 106/4, Võ Tánh, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIFONE

Mã số thuế: 0100686209-022 - Người đại diện pháp luật: Lý Quốc Minh
Địa chỉ: Tòa nhà MobiFone, đường số 22, Khu Công ty Xây Dựng số 8, Kh, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CôNG TY TNHH INTERTEK VIệT NAM - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100773892-002 - Người đại diện pháp luật: Cao Viết Thanh
Địa chỉ: M10, 11, 12, 13 Khu đô thị Nam Sông cần Thơ, khu vực Thạnh T, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CôNG TY TNHH BUREAU VERITAS VIệT NAM - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100774617-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Tuấn Dũng
Địa chỉ: Lô H2-40, H2-41,H2-42, Đường Bùi Quang Trinh, Khu dân cư Phú, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI GIANG ANH- TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100828580-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thuận
Địa chỉ: 32/5B, Nguyễn Việt Dũng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chuyển Giao Công Nghệ Thủy Lợi Tại Thành Phố Cần Thơ

Mã số thuế: 0100881841-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Số 34, Lô O, đường số 44, Khu dân cư Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN TâN Cơ TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0101021398-008 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Siên
Địa chỉ: G3-17, đường số 10, Khu đô thị 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tiến Đại Phát Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0101122325-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bé Ba
Địa chỉ: Số E2, 01-02-03, đường số 08, Khu nhà ở Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Kỹ THUậT VIễN THôNG TạI THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 0101334129-007 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Nam
Địa chỉ: 42 Quang Trung, Khu đô thị Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nhật Bản Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0101401985-015 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lợi
Địa chỉ: G3-3, đường số 10, khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHệ T-TECH VIệT NAM TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0101479607-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trọng
Địa chỉ: Số 108 - 110 Phan Trọng Tuệ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Kỹ THUậT Số- HITD � CHI NHáNH THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 0101601014-006 - Người đại diện pháp luật: LÊ THIỆU VỸ
Địa chỉ: R6, đường số 9, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN Hệ THốNG CôNG NGHệ ETC TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0102115419-005 - Người đại diện pháp luật: PHẠM TIẾN HƯNG
Địa chỉ: R9, đường số 9, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

TRUNG TâM BảO HàNH TạI CầN THơ - CôNG TY Cổ PHầN Hệ THốNG CôNG NGHệ ETC

Mã số thuế: 0102115419-008 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH ỨNG LƯƠNG
Địa chỉ: R9, đường số 9, khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG SàI GòN M.E.G.A

Mã số thuế: 0102140013 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Huỳnh Anh
Địa chỉ: 08, đường số 2, KDC Xây dựng Cần Thơ, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Hạ TầNG VIễN THôNG

Mã số thuế: 0102310917 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Ninh
Địa chỉ: C8-29 đường số 12, KDC Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

CHI NHáNH THàNH PHố CầN THơ � CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HậU CầN VTS

Mã số thuế: 0102399552-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Khánh
Địa chỉ: Số 21 đường B19 Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ