Tìm kiếm
Có 274 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG THIếT Kế ĐO ĐạC ĐịA LONG - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0311282149-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Linh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thành Nhơn, Khu phố Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

CôNG TY TNHH THủY SảN PHAN TRANG - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0311347903-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hữu
Địa chỉ: Số 18, ấp Ruộng Sạ 1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SINH HọC CPS

Mã số thuế: 0312964987-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Số 139, ấp Vĩnh Tây 1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐàO TạO QUốC Tế úC Mỹ - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0313199697-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: số 221 Khu Phố Vĩnh Đông II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

HTX XD TM Thuận Phát

Mã số thuế: 1700003350 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Sám
Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Hợp Tác Xã Hương Tràm

Mã số thuế: 1700137185 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kp Vĩnh Phước, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Hợp Tác Xây Dựng Tân Tiến Huyện Vĩnh Thuận

Mã số thuế: 1700137298 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thị Trấn Vĩnh Thuận

Mã số thuế: 1700137410 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tấn An
Địa chỉ: Số 396, Khu Phố Vĩnh Phước II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiến Thành

Mã số thuế: 1700137900 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Minh
Địa chỉ: Số 243, ấp Vĩnh Đông 1, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGô ĐứC

Mã số thuế: 1700138710 - Người đại diện pháp luật: Trương Cẩm Luồi
Địa chỉ: Số 213, tổ 6, khu phố Vĩnh Đông 1, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Diễm Trang

Mã số thuế: 1700139231 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Triết
Địa chỉ: Số 252, tổ 62, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hải

Mã số thuế: 1700139312 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Số 78, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DNTN Nhà Máy Nước Đá Tài Lợi

Mã số thuế: 1700139457 - Người đại diện pháp luật: Trắc Sái
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phước II - TT Vĩnh Thuận, , Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nguyên

Mã số thuế: 1700139672 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ten
Địa chỉ: Số 42, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh Hải

Mã số thuế: 1700140942 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Số 149, ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN HUỳNH TRưởNG

Mã số thuế: 1700149046 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Công Đoàn
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trúc Sang

Mã số thuế: 1700151415-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Hoàng Sang
Địa chỉ: Tổ 11 ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH KHIêM

Mã số thuế: 1700177646 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Be
Địa chỉ: Số 13, tổ 1, ấp Tân Phong, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

UBND xã Vĩnh Bình Bắc

Mã số thuế: 1700260206 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Nguyên
Địa chỉ: ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

UBND Xã Tân Thuận

Mã số thuế: 1700260534 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Khoa
Địa chỉ: ấp Kinh 1, Xã Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang