Tìm kiếm
Có 3.538 kết quả tìm kiếm
CôNG TY CôNG NGHIệP HOá CHấT Mỏ TRUNG TRUNG Bộ

Mã số thuế: 0100101072-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Minh
Địa chỉ: 137 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí Và XâY LắP Số 7 - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100107684-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Khanh
Địa chỉ: số nhà 07 Đường Chu Lai, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU, DU LịCH Và ĐầU Tư Hồ GươM TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100109949-004 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Kiển
Địa chỉ: Số 141 đường Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NGũ HàNH SơN

Mã số thuế: 0100111948-097 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Nha
Địa chỉ: Số 27/1A Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN NGũ HàNH SơN Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100686174-584 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: 470B đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế Và ĐầU Tư XâY DựNG - Bộ QUốC PHòNG

Mã số thuế: 0100726275-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Châu
Địa chỉ: 51 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Văn Phòng Đại Diện Miền Trung - Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô

Mã số thuế: 0100779189-008 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiển
Địa chỉ: 81C, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CHI NHáNH VậN TảI Và THI CôNG Cơ GIớI - TổNG CôNG TY XâY DựNG LũNG Lô

Mã số thuế: 0100779189-018 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Lam
Địa chỉ: 81C Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MINH THUỳ TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0101003134-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Danh Tươi
Địa chỉ: Lô A2, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG THàNH Đô - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0101332185-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: Đường Trường Sa, Tổ 53, Tân Trà, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG THàNH Đô - CHI NHáNH BOUTIQUE

Mã số thuế: 0101332185-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Tổ hợp Cocobay, tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG THàNH Đô - CHI NHáNH CARINAE

Mã số thuế: 0101332185-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Tổ hợp Cocobay, Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG THàNH Đô - CHI NHáNH GARDEN BAY

Mã số thuế: 0101332185-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Tổ hợp Cocobay, Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN VăN MINH Đô THị

Mã số thuế: 0101353851 - Người đại diện pháp luật: Vũ Sơn Thủy
Địa chỉ: 43 đường Dương Khuê, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dung Hòa Tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0101444682-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Quân
Địa chỉ: Lô 01-02 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG BảO ĐứC

Mã số thuế: 0101562534 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tú
Địa chỉ: Số 43-44 đường An Thượng 34, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Song Phương Tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0101658010-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Lân
Địa chỉ: 53 - 55 An Thượng 4, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và GIáO DụC QUốC Tế VIệT NAM SINGAPORE TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0101745802-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Minh Hữu
Địa chỉ: Khu đô thị mới Phú Mỹ An, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH DượC PHẩM U.N.I VIệT NAM - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0102041728-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ: 122 Nguyễn Tư Giản, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0102100740-010 - Người đại diện pháp luật: Phan Phương Đạt
Địa chỉ: Khu K, FU, Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng