Tìm kiếm
Có 36 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH TăM HươNG RồNG NGUYệT TạI KON TUM

Mã số thuế: 0104738105-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phượng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Dom , Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CHI NHáNH 716 THUộC TổNG CôNG TY 15

Mã số thuế: 5900189438-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thanh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HưNG LONG TạI KON TUM

Mã số thuế: 5900325458-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Bích
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Dom , Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP IA H'DRAI

Mã số thuế: 6100104116 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN DUY TâN

Mã số thuế: 6100157044 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thảo
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Dom , Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

Công Ty TNHH Tài Lâm

Mã số thuế: 6100209951 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Vũ
Địa chỉ: Thôn 01, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAO SU CHưMOMRAY

Mã số thuế: 6100239378 - Người đại diện pháp luật: Trương Ly
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TUấN DũNG TạI IA H'DRAI

Mã số thuế: 6100536437-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Công Cương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

Trường Mầm Non Tuổi Ngọc

Mã số thuế: 6101175543 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ia Dal, Xã Ia Dal , Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

ủy Ban Nhân Dân Xã IADOM

Mã số thuế: 6101176508 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Lạc
Địa chỉ: Xã Ia Dom, Xã Ia Dom , Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

ủY BAN NHâN DâN Xã IAĐAL

Mã số thuế: 6101176515 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ia Dal, Xã Ia Dal , Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

UBND xã Ia Tơi

Mã số thuế: 6101176794 - Người đại diện pháp luật: Chế Hồng Quyền
Địa chỉ: Xã Ia Tơi, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư PHáT TRIểN NôNG NGHIệP IA HDRAI KON TUM

Mã số thuế: 6101185654 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hồng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101193969 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101194803 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trung
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

Phòng kinh tế hạ tầng huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101194810 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trung
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101202275 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

Trung Tâm Y Tế Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101202733 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Quang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI PHướC THàNH KON TUM

Mã số thuế: 6101204321 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

CôNG TY TNHH MINH HưởNG KON TUM

Mã số thuế: 6101206897 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hưởng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum