Tìm kiếm
Có 2.612 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC THạCH THấT

Mã số thuế: 0100101114-031 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thi
Địa chỉ: Thôn Khu Phố, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI ĐạI THANH - NHà MáY GốM XâY DựNG CẩM THANH

Mã số thuế: 0100106514-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thanh
Địa chỉ: Xã Cẩm yên, Xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Xí nghiệp xe máy DETESCO Việt Nam thuộc Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam

Mã số thuế: 0100111698-008 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt
Địa chỉ: Thôn Bùng, xã Phùng Xá,, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH THạCH THấT

Mã số thuế: 0100150619-186 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nghiệp
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI KIM ĐỉNH

Mã số thuế: 0100231201 - Người đại diện pháp luật: Lê Phương Chung
Địa chỉ: Thôn Khoang Mái, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN KHU CôNG NGHệ CAO HòA LạC

Mã số thuế: 0100508439 - Người đại diện pháp luật: Đinh Trần Quân
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Xí NGHIệP QUảN Lý Và XâY LắP Cơ ĐIệN HHPD - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN KHU CôN

Mã số thuế: 0100508439-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trọng Thuân
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

BAN QUảN Lý CáC Dự áN HHPD - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN KHU CôNG NGHệ CAO HòA

Mã số thuế: 0100508439-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Thản
Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Hhpd - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao

Mã số thuế: 0100508439-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu trung tâm , Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Xí NGHIệP XâY LắP HHPD - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN KHU CôNG NGHệ CAO HòA LạC

Mã số thuế: 0100508439-005 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chung
Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

SàN GAI DịCH BấT ĐộNG SảN HHPD- CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN KHU CôNG NGHệ CAO H

Mã số thuế: 0100508439-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Dung
Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Xí NGHIệP SảN XUấT NộI THấT HHPD - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN KHU CôNG NGHệ CA

Mã số thuế: 0100508439-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hải
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Xí NGHIệP XâY LắP Số 2 HHPD - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN KHU CôNG NGHệ CAO HòA

Mã số thuế: 0100508439-008 - Người đại diện pháp luật: TRẦN LÊ VINH
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THạCH THấT Hà NộI I

Mã số thuế: 0100686174-385 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Long
Địa chỉ: Đường 419, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HòA LạC Hà NộI I

Mã số thuế: 0100686174-391 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Thả
Địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Chi Nhánh - Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hạnh - Khách Sạn Grass Ski

Mã số thuế: 0100764721-005 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Tuân
Địa chỉ: Xóm Miễu, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CôNG TY TNHH DUY THịNH

Mã số thuế: 0100814612 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phi
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Chi nhánh Hà Tây-Công ty cổ phần vật tư và bảo vệ thực vật Hoà Bình

Mã số thuế: 0100902749-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Khảng
Địa chỉ: Trai cấm, Thôn Nội, Phú Kim, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư GIốNG Và VậT Tư NôNG NGHIệP TâY Hà NộI

Mã số thuế: 0100948937 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thế Mạnh
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

CôNG TY TNHH âU TRườNG THàNH

Mã số thuế: 0100973475 - Người đại diện pháp luật: âu Dương Ngọc
Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Hà Nội