Tìm kiếm
Có 240 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN AN MINH KIêN GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-603 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Tổ 9, khu phố II, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Lê HùNG NY

Mã số thuế: 0304568757 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Ny
Địa chỉ: Tổ 2, khu phố III, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Hùng Ny

Mã số thuế: 0304568757-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Số 471, khu vực 4, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

Chi Nhánh I - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Cơ Khí Địa Cầu

Mã số thuế: 0308864651-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Phúc
Địa chỉ: Số 527, tổ 5, ấp Kim Qui B, Xã Vân Khánh, Huyện An Minh, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và DịCH Vụ NAM THáI

Mã số thuế: 0601142552-006 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN KỶ THUẬT
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tám Xáng, Xã Đông Hòa, Huyện An Minh, Kiên Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG TôM CàNG XANH THàNH NAM ĐồNG THáP - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 1401984881-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Hiếu
Địa chỉ: Tổ 5, ấp 7 Xáng, Xã Đông Hòa, Huyện An Minh, Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐặNG THàNH TOAN

Mã số thuế: 1700000335 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Ton
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Kim Quy B, Xã Vân Khánh, Huyện An Minh, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐặNG THàNH TOAN

Mã số thuế: 1700000335-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dã
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 8 II, Xã Thuận Hòa, Huyện An Minh, Kiên Giang

Công Ty TNHH Đức Lợi

Mã số thuế: 1700011030 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Tỷ
Địa chỉ: ấp 9 Xáng - xã Đông Hòa, Xã Đông Hòa, Huyện An Minh, Kiên Giang

DNTN Nước Đá Hữu Điệp

Mã số thuế: 1700033612 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệp
Địa chỉ: Tổ 5 - ấp Thạnh Lợi, Xã Đông Thạnh, Huyện An Minh, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thị Trấn Thứ 11

Mã số thuế: 1700254033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Minh

Mã số thuế: 1700254178 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Minh
Địa chỉ: Số 362,Khu vực I, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

DNTN Hoàng Tùng

Mã số thuế: 1700254474 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Tùng
Địa chỉ: Số 793, Khu phố 3, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

Chi Nhánh DNTN Vân Hiền

Mã số thuế: 1700255213-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bảy
Địa chỉ: Tổ 2 ấp Tám Xáng - Xã Đông Hòa, Xã Đông Hòa, Huyện An Minh, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRươNG Vũ

Mã số thuế: 1700255559 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Vũ
Địa chỉ: Số 118, khu vực 1, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN HUỳNH HIếU

Mã số thuế: 1700255566 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỹ Xuyên
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

DNTN Duyệt Châu

Mã số thuế: 1700255975 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duyệt
Địa chỉ: Số 33, ấp 9 Chợ, Xã Đông Hòa, Huyện An Minh, Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HAI TấN KIêN GIANG

Mã số thuế: 1700256182 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Tấn
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố 1, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

UBND Thị Trấn Thứ 11

Mã số thuế: 1700308088 - Người đại diện pháp luật: Nhan Văn Liệt
Địa chỉ: Khu Phố 4, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Kiên Giang

UBND xã Đông Hưng A

Mã số thuế: 1700308169 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Ngọc Hải - Xã Đông Hưng A, , Huyện An Minh, Kiên Giang