Tìm kiếm
Có 215 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MINH HóA BắC QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-722 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Dương
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN MIễN THUế HALO - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0108720211-005 - Người đại diện pháp luật: Đinh Châu Tuấn
Địa chỉ: Cửa khẩu Quốc tế ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0200730878-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Vĩnh
Địa chỉ: Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ANH PHáP VIệT QUảNG BìNH

Mã số thuế: 2901072155-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoan
Địa chỉ: Khu TT Cửa khẩu ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vifota

Mã số thuế: 3002030887-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Văn Hóa 1, Xã Hồng Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH MTV NGọC SơN ANH - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3002073538-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ: Bản Lé, Xã Trọng Hoá, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Chi cục thuế huyện Minh Hoá

Mã số thuế: 3100206923-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công Ty TNHH Diến Hồng

Mã số thuế: 3100266224 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng
Địa chỉ: TK 8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG - VậT LIệU LIêN HươNG

Mã số thuế: 3100276173 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thanh Liên
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP HOàNG GIANG

Mã số thuế: 3100293330 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Hùng

Mã số thuế: 3100295112 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Hùng
Địa chỉ: TK 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

HTX sản xuất VLXD Huy Hoàng

Mã số thuế: 3100295144 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Cổ liêm xã Tân hoá, Xã Tân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Nhật Lan

Mã số thuế: 3100295151 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hữu Cơ
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khang Thịnh

Mã số thuế: 3100314301 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Quy đạt, , Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH KHAI THáC VậT LIệU THàNH CôNG DANH

Mã số thuế: 3100348903 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Sáng
Địa chỉ: Thôn 1 Tiền Phong, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hường Tiến

Mã số thuế: 3100350194 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Hường
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Chợ Quy Đạt, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP TIềN PHươNG

Mã số thuế: 3100358355 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công ty TNHH XDTH Thông Ngân

Mã số thuế: 3100358524 - Người đại diện pháp luật: Dương thị Ngân
Địa chỉ: Thị Trấn Quy đạt, , Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công ty TNHH tư vấn - xây dựng Minh Hoá

Mã số thuế: 3100375872 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Huế
Địa chỉ: TK8 - thị trấn Quy Đạt, , Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Bảo Hương

Mã số thuế: 3100376555 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Bảo
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình