Tìm kiếm
Có 225 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN BắC YêN SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-355 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Thương
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THàNH MôN - BắC YêN

Mã số thuế: 0101338733-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Dung
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ THàNH PHáT

Mã số thuế: 0104198178 - Người đại diện pháp luật: Lê thị Vui
Địa chỉ: Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI CHế BIếN LâM SảN HảI LâM

Mã số thuế: 0105484037 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Hải
Địa chỉ: Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG BáCH THUậN

Mã số thuế: 0105493070 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Cường
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI TâN THịNH

Mã số thuế: 0107367956 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Văn Bến, Tiểu khu 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY TNHH SAFE PORK - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0315323082-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hiếu
Địa chỉ: Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG THIêN BảO

Mã số thuế: 1000727527 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Điệp
Địa chỉ: Phiêng Ban 1, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Doanh nghiệp tư nhân Thành Linh

Mã số thuế: 5500109011 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu III, thị trấn Bắc Yên, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

Trung tâm truyền thông - Văn hóa

Mã số thuế: 5500155032-006 - Người đại diện pháp luật: BÙI VĂN DƯƠNG
Địa chỉ: Tiểu khu III, thị trấn Bắc Yên, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

Chi cục thuế huyện Bắc Yên

Mã số thuế: 5500157720-007 - Người đại diện pháp luật: Cầm Thái Nguyễn
Địa chỉ: Thị trấn bắc yên, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY TNHH Mỏ NIKEL BảN PHúC

Mã số thuế: 5500163026 - Người đại diện pháp luật: Stephen John Ennor
Địa chỉ: Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

Chi cục thi hành án dân sự

Mã số thuế: 5500168539 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ HẢI YẾN
Địa chỉ: Bắc yên, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND xã Phiêng ban Huyện Bắc yên

Mã số thuế: 5500173345 - Người đại diện pháp luật: LÒ THỊ DIÊNG
Địa chỉ: Xã Phiêng ban, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND Xã Song pe huyện Bắc yên

Mã số thuế: 5500173352 - Người đại diện pháp luật: ĐINH THỊ BÍCH
Địa chỉ: Xã Song pe, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND xã Mường khoa huyện Bắc yên

Mã số thuế: 5500173384 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mường khoa, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND xã Tạ khoa huyện Bắc yên

Mã số thuế: 5500173391 - Người đại diện pháp luật: QUÀNG VĂN QUYỀN
Địa chỉ: xã Tạ Khoa, Xã Tạ Khoa, Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND Xã Chiềng sại Huyện Bắc yên

Mã số thuế: 5500173419 - Người đại diện pháp luật: LÒ VĂN SƯỚNG
Địa chỉ: xã Chiềng sại, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND xã Chim vàn Huyện Bắc yên

Mã số thuế: 5500173433 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chim Vàn, , Huyện Bắc Yên, Sơn La

UBND xã Pắc ngà Huyện Bắc yên

Mã số thuế: 5500173440 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc ngà, , Huyện Bắc Yên, Sơn La