Tìm kiếm
Có 2.861 kết quả tìm kiếm
Đoàn Địa chất 154

Mã số thuế: 0100102238-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 02 Lê Vĩnh Huy, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

VIETTEL QUảNG NAM - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-067 - Người đại diện pháp luật: Đồng Xuân Minh
Địa chỉ: 121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Nam

Mã số thuế: 0100110768-029 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 35-37 Hùng Vương, , Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Cục Hải Quan tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100111715-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Khang
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100111948-028 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 154 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG QUảNG NAM � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-020 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: 2A Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100112437-034 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Đức
Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100150619-038 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bách Thọ
Địa chỉ: 112 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100230800-047 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngô Bản
Địa chỉ: 84 Phan Châu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100233583-001 - Người đại diện pháp luật: Kiều Phương Trung
Địa chỉ: Số nhà 30-32 đường Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100283873-058 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Sỹ
Địa chỉ: 284 Phan Chu Trinh, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100365621-032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Cường
Địa chỉ: 232 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-189 - Người đại diện pháp luật: Hà Thạch
Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố TAM Kỳ QUảNG NAM

Mã số thuế: 0100686174-801 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Xuân Mai
Địa chỉ: 399 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Trường Xuân Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-929 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Tiến
Địa chỉ: 420 Trần Cao Vân, Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

MOBIFONE TỉNH QUảNG NAM-CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 3-CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBI

Mã số thuế: 0100686209-094 - Người đại diện pháp luật: Văn Tuấn Dũng
Địa chỉ: 114 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã Hội tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100695387-082 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Dinh
Địa chỉ: Số 17, đường Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐạI CHúNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0101057919-025 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Tê
Địa chỉ: 104 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sic Tại Miền Trung

Mã số thuế: 0101066215-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Đức Thục
Địa chỉ: 473 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CHI NHáNH Số II - CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ HóA SINH VIệT NAM

Mã số thuế: 0101096844-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt Dũng
Địa chỉ: 238 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam