Tìm kiếm
Có 186 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THủY ĐIệN HUộI QUảNG - BảN CHáT - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-034 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Thắng
Địa chỉ: Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Than Uyên Lai Châu

Mã số thuế: 0100686174-633 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Mây
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CHI NHáNH Số 01 - CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ THươNG MạI Và SảN XUấT NGọC LINH

Mã số thuế: 0104633504-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�N ThiÊ NgoÊC Lan
Địa chỉ: khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Licogi 16 Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0302310209-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Chát, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CHI NHáNH SôNG Đà 6.01 - CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 6

Mã số thuế: 4400135552-015 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV BắC HồNG

Mã số thuế: 5300113130 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hải
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Ban quản lý chợ Than Uyên

Mã số thuế: 5300140342 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên, , Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH TâN TIếN

Mã số thuế: 5300199402 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tới
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG TRUNG THàNH

Mã số thuế: 5300199434 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Dung
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐạT PHáT

Mã số thuế: 5300206057 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Thành
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bảo Dương

Mã số thuế: 5300211963 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Soát
Địa chỉ: Cẩm Chung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HUYệN THAN UYêN - TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: 5300212526 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Hợp tác xã Phương Nhung

Mã số thuế: 5300212621 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhung
Địa chỉ: Khu 2 TT Than Uyên, , Huyện Than Uyên, Lai Châu

Chi nhánh công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu

Mã số thuế: 5300214001-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Ki ốt 1 - chợ trung tâm - TT Than Uyên, , Huyện Than Uyên, Lai Châu

Hợp Tác Xã Vận Tải Đồng Tâm

Mã số thuế: 6200000047 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Quý
Địa chỉ: , , Huyện Than Uyên, Lai Châu

Doanh nghiệp tư nhân Minh Hùng

Mã số thuế: 6200000537 - Người đại diện pháp luật: Đinh Công Trực
Địa chỉ: Khu II Thị trấn Than uyên, , Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG QUANG MINH

Mã số thuế: 6200000544 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Công Ty TNHH Bằng Giang

Mã số thuế: 6200000551 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Doanh nghiệp tư nhân Chung Dũng

Mã số thuế: 6200000569 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Phục
Địa chỉ: Xã Nà cang huyện Than uyên, , Huyện Than Uyên, Lai Châu

Công ty TNHH tư vấn xây dựng thuỷ lợi Miền núi

Mã số thuế: 6200000576 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Nguyện
Địa chỉ: Khu 3 - thị trấn Than Uyên, , Huyện Than Uyên, Lai Châu