Tìm kiếm
Có 372 kết quả tìm kiếm
Công Ty Mía Đường Trà Vinh - Tổng Công Ty Mía Đường I - Công Ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100114314-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Trà Cú Trà Vinh

Mã số thuế: 0100686174-681 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trung Hậu
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VàNG BạC Đá QUý PHươNG NAM

Mã số thuế: 0304826662-003 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Sang
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CôNG TY TNHH KHôNG BIêN GIớI

Mã số thuế: 0308198024 - Người đại diện pháp luật: Khuu Tuong Cam (Khưu Ba Tương)
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Định An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MAI BìNH - CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0311503334-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Huy
Địa chỉ: ấp Kosla, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI PHáT SANG

Mã số thuế: 0313946814-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Phạm Quốc Anh
Địa chỉ: ấp ông Rùm, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ TRUNG TâM 6

Mã số thuế: 1400535837-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Hiếu
Địa chỉ: Số 181, Đường 3/2, khóm 5, TT Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trà ôn - Chi Nhánh Nhà Máy Nước Đá Kim Chung Ii

Mã số thuế: 1500237383-005 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Chung
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Định An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN TâN NGọC BíCH

Mã số thuế: 1500302522 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hiển
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Định An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí ABE TạI TRà VINH

Mã số thuế: 1501068716-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

DNTN Thuận Hưng

Mã số thuế: 2100130214 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: ấp Vàm, xã An Quảng Hửu, , Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Sơn

Mã số thuế: 2100136375 - Người đại diện pháp luật: Lai Thị Mỹ
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Lộc

Mã số thuế: 2100167609 - Người đại diện pháp luật: Tô Thị Hiển
Địa chỉ: ấp Sà Vần B, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phúc

Mã số thuế: 2100169437 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN THANH THươNG

Mã số thuế: 2100180455 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bạc
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Doanh Nghiệp Tư Nhân út Tiến

Mã số thuế: 2100183304 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Tiến
Địa chỉ: Khóm III, Thị trấn Định An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân TT Trà Cú

Mã số thuế: 2100190132 - Người đại diện pháp luật: Trần Phong Vũ
Địa chỉ: Khóm 3, TT Trà Cú, , Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xã Đại An

Mã số thuế: 2100190157 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Công Văn
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN HạNH PHúC

Mã số thuế: 2100190164 - Người đại diện pháp luật: Lý Triền
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú

Mã số thuế: 2100190904-005 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Châu
Địa chỉ: Khóm I-TT Trà Cú, , Huyện Trà Cú, Trà Vinh