Tìm kiếm
Có 197 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Đạ HUOAI LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-436 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Văn
Địa chỉ: Số 323 Hùng Vương, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư - XăNG DầU - CHI NHáNH Số 35

Mã số thuế: 0300450673-031 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy Khánh
Địa chỉ: KM 152, QL20, khu phố 1, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH TỉNH LâM ĐôNG - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Kỹ THUậT XâY DựNG VIệT

Mã số thuế: 0300800046-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Mỹ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI CHí CươNG - CHI NHáNH VườN TRáI CâY NAM NHI - DU LịCH Và NGHỉ DưỡN

Mã số thuế: 0301736499-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ CHÍ HỌC
Địa chỉ: thôn 3, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lâm Thành

Mã số thuế: 0301824882-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu 594B, Xã Đạ Ploa, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Phương Trang - Nhà Hàng Phương Trang Madaguôi

Mã số thuế: 0302778188-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Luân
Địa chỉ: Số 41, khu phố 1, quốc lộ 20, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN HY

Mã số thuế: 0302938547-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu Lâm Nghiệp 574, thôn 1, Xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRúC PHươNG

Mã số thuế: 0304217773-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Đạ M''ri, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐạI THịNH PHáT TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0304921958-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cữu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT KIM NGâN - Cơ Sở SảN XUấT PHONG LAN KIM NGâN

Mã số thuế: 0305066679-001 - Người đại diện pháp luật: Vương Vĩ Hoàn
Địa chỉ: Km 152 quốc lộ 20, khu phố 1, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH BảY CHíN

Mã số thuế: 0305477823 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH MADAGUôI - CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH VậN THôNG MART

Mã số thuế: 0314714206-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Châu
Địa chỉ: Số 41, đường Hùng Vương, Tổ dân phố 1, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH KSM MINH NGọC

Mã số thuế: 0315567145 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Số 320 Hùng Vương, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NôNG LâM SINH THáI SAIGON - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0315664861-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Địa chỉ: 35, Phạm Ngọc Thạch, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Huy

Mã số thuế: 1200357400-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH 2 - CôNG TY Cổ PHầN NGUYễN PHúC TG

Mã số thuế: 1201452625-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tuấn
Địa chỉ: Số 41 đường Hùng Vương, Tổ dân phố 1, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THảO DượC XANH - CửA HàNG GREEN +

Mã số thuế: 1301009978-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đức Thành
Địa chỉ: Khu du lịch rừng Madagui, Khu phố 1, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TậP ĐOàN ĐầU Tư SAO VIệT - BAN QUảN Lý CHợ Đạ HUOAI

Mã số thuế: 3500784407-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí VũNG TàU TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 3501740836-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Nghĩa
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TôN VIệT NAM - TạI Đạ HUOAI

Mã số thuế: 3502323137-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Gia Cơ
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Đạ M''ri, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng