Tìm kiếm
Có 82 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TươNG DươNG TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-865 - Người đại diện pháp luật: Bùi Gia Tý
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, , Huyện Tương Dương, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THI CôNG Cơ GIớI Và XâY LắP 171 - KHáCH SạN HòA BìNH

Mã số thuế: 0101164727-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Xuân Dũng
Địa chỉ: Số 279, Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Khe Bố

Mã số thuế: 0101264520-003 - Người đại diện pháp luật: Phan Thế Chuyền
Địa chỉ: Bản Tam Hương, xã Tam Quang, , Huyện Tương Dương, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ĐIệN LựC VIệT NAM - NHà MáY THủY ĐIệN KHE Bố

Mã số thuế: 0101264520-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mạnh
Địa chỉ: Bản Tam Hương, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY CP SôNG Đà 2 - Xí NGHIệP SôNG Đà 2.08

Mã số thuế: 0500236821-012 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Công Phình
Địa chỉ: Bản Vẽ, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Sơn Lan

Mã số thuế: 2900314958 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: 386 - Khối Hòa Tây, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP TươNG DươNG

Mã số thuế: 2900325477 - Người đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Thành
Địa chỉ: Bản Na Tổng - Xã Tam Thái, , Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIệP TN HIệU VàNG NGọC ĐIềU

Mã số thuế: 2900328735 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng
Địa chỉ: Khối Hoà Tân, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

Chi cục thuế huyện Tương Dương

Mã số thuế: 2900330364-017 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình, , Huyện Tương Dương, Nghệ An

Công ty TNHH Phúc Hoa

Mã số thuế: 2900548882 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cửa rào 2 xã Xá Lượng, , Huyện Tương Dương, Nghệ An

CôNG TY CP XâY DựNG Và XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI TRườNG TIếN

Mã số thuế: 2900618000 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hiền
Địa chỉ: Nhà ông Trần Thanh Hiền, Khối Hoà Đông, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

Công ty TNHH Trung Nguyên

Mã số thuế: 2900660531 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Nguyên
Địa chỉ: Khối Hoà Trung thị trấn Hoà Bình, , Huyện Tương Dương, Nghệ An

Công ty TNHH Mây Lĩnh

Mã số thuế: 2900702319 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Lĩnh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Lĩnh, khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NAM LộC

Mã số thuế: 2900735152-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Mạnh
Địa chỉ: Khối Hòa nam, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN THAN KHE Bố

Mã số thuế: 2900750217 - Người đại diện pháp luật: Hồ Tiến Bình
Địa chỉ: Làng Mỏ Than, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CôNG TY CP Tư VấN Và XâY LắP TổNG HợP THáI THịNH

Mã số thuế: 2900774391 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Mạnh Hà, khối Hoà Đông,, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Thắng Minh

Mã số thuế: 2900792915 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Thắng, khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CôNG TY TNHH TRUNG TRầM

Mã số thuế: 2900821926 - Người đại diện pháp luật: Văn Đình Trung
Địa chỉ: Tại nhà ông Văn Đình Trung, khối Hòa Tây, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thuận Thoải

Mã số thuế: 2900840566 - Người đại diện pháp luật: Đặng Viết Thuận
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Viết Thuận làng Khe Bố xã Tam Quang, , Huyện Tương Dương, Nghệ An

Công Ty CP Xây Dựng Tm Du Lịch Nam Nghệ

Mã số thuế: 2900872952 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quang
Địa chỉ: Nhà ông Quang, khối Hòa Tân, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An