Tìm kiếm
Có 286 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh kinh doanh bán lẻ xăng dầu Mỹ Thuận

Mã số thuế: 0100107638-026 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh
Địa chỉ: Xã Mỹ Thuận, , Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Mỹ LộC BắC NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-543 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hải
Địa chỉ: Km số 7, Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHụ TùNG Và Tư VấN ô Tô TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0101064962-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Khánh
Địa chỉ: Thôn Hồng Phúc, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế CT VIệT NAM TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0102640087-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Nam Định

Mã số thuế: 0105029292-020 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Quốc lộ 21, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH GIA HưNG - CôNG TY Cổ PHầN ứNG DụNG CôNG NGHệ HOA Kỳ

Mã số thuế: 0106221457-001 - Người đại diện pháp luật: Tống Minh Đức
Địa chỉ: Số nhà 72, xóm Đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN TMĐT VIGOT VIệT NAM

Mã số thuế: 0108323581 - Người đại diện pháp luật: Lục Văn Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và GIảI PHáP NướC TâN á ĐạI THàNH TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0108705661-004 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Quốc lộ 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN QUốC Tế NăM SAO

Mã số thuế: 0302430986-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Hồng Phúc, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA TâN á ĐạI THàNH TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0315661606-011 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Quốc lộ 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN VSK VIệT NAM TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0401519875-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Huy Dũng
Địa chỉ: Thôn Vạn Khoảnh, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHáNH TạI NAM ĐịNH - CôNG TY TNHH PHồN THịNH - TAE GWANG

Mã số thuế: 0500569644-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông tỉnh Nam Định

Mã số thuế: 0600012053 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quốc lộ 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

DNTN Hoa Biên

Mã số thuế: 0600125794 - Người đại diện pháp luật: Vũ văn Biên
Địa chỉ: Đường 38A - Hữu Bị, , Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Tiến

Mã số thuế: 0600126212 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Thắng
Địa chỉ: Thôn Văn Hưng, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Hợp tác xã vận tải thuỷ bộ Thành Nam

Mã số thuế: 0600142292 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN BạCH ĐằNG

Mã số thuế: 0600145166 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Ký
Địa chỉ: Cầu Mái, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

uỷ ban nhân dân xã Mỹ Hà

Mã số thuế: 0600147780 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tư
Địa chỉ: Thôn quang sán xã Mỹ Hà, , Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Tân

Mã số thuế: 0600147798 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lệ
Địa chỉ: Thôn Hồng phong I Mỹ tân, , Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Tiến

Mã số thuế: 0600147808 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Độ
Địa chỉ: Thôn La Chợ xã Mỹ Tiến, , Huyện Mỹ Lộc, Nam Định