Tìm kiếm
Có 553 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI ĐạI THANH - NHà MáY GốM XâY DựNG THịNH LộC

Mã số thuế: 0100106514-007 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, , Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thanh - Nhà Máy Gốm Xây Dựng Thịnh Lộc

Mã số thuế: 0100106514-008 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, , Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HậU LộC BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-501 - Người đại diện pháp luật: Nhữ Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM XUấT NHậP KHẩU NATUR FISH

Mã số thuế: 0105287092-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Phát
Địa chỉ: Gian số 3, khu phân loại Cảng cá Hòa Lộc, Xã Hòa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN DịCH Vụ HOàNG GIA TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0106097062-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Sĩ Quyết
Địa chỉ: Thôn Ngọ, Xã Tiến Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN MEUP 68 - CHI NHáNH CHI Nê THANH HóA

Mã số thuế: 0107587782-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Tiền
Địa chỉ: Ki ốt mặt đường quốc lộ 10, Khu 1, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI NôNG NGHIệP LTA

Mã số thuế: 0108924550 - Người đại diện pháp luật: TRỊNH DUY ANH
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thành Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN & VIễN THôNG Vũ GIA - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0313463165-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Độ
Địa chỉ: SN 65, tổ dân cư số 03, khu 5, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TàI NăNG TRẻ RAINBOW - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0315152158-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Thành Lập, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hậu Lộc

Mã số thuế: 2800115927 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Chính
Địa chỉ: Thị trấn Hậu lộc, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Tổ hợp sản xuất Dầu trẩu nhựa thông xã Đại lộc

Mã số thuế: 2800277050 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Y ngô, xã Đại lộc, , Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THIêN SơN

Mã số thuế: 2800277910 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trường
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Cao Sơn, thôn Giữa, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Quỹ tín dụng nhân dân Lộc sơn

Mã số thuế: 2800278142 - Người đại diện pháp luật: DDỗ Tất Xược
Địa chỉ: Lộc sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Quỹ tín dụng nhân dân Ngư lộc

Mã số thuế: 2800278294 - Người đại diện pháp luật: Vũ Huy Thà
Địa chỉ: Trung tâm xã Ngư lộc, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sửu Toàn

Mã số thuế: 2800289320 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sửu
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Sửu, Khu 5, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Vũ

Mã số thuế: 2800293380 - Người đại diện pháp luật: Vũ Nguyên Khải
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Nguyên Khải, Quán Dốc, Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Năm Tăng

Mã số thuế: 2800313502 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tăng
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Tăng, thôn Phú Lương, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Huyện Hậu Lộc - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc

Mã số thuế: 2800477229-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Hậu Lộc, , Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRườNG GIANG

Mã số thuế: 2800592542 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Trường Giang
Địa chỉ: Thôn Đại Hữu, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Công ty xây dựng Thanh Nga

Mã số thuế: 2800636334 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Nga
Địa chỉ: Xã Phú Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá