Tìm kiếm
Có 41 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TủA CHùA ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-575 - Người đại diện pháp luật: Văn Đình Việt
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Hồ

Mã số thuế: 5600145711 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồ
Địa chỉ: Tiểu khu Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hà Thành

Mã số thuế: 5600150084 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiến
Địa chỉ: số nhà 35 tiểu khu thắng lợi - thị trấn Tủa chùa, , Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIệP XâY DựNG Tư NHâN SơN Hà

Mã số thuế: 5600157890 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Trường
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa, , Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DUY HồNG TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600169374 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Nghị
Địa chỉ: Đội 7, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hồng Vượng

Mã số thuế: 5600181163 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thịnh
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi - Thị trấn Tủa Chùa, , Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIệP Tư NHâN BIêN XâM

Mã số thuế: 5600185577 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Xã mường Báng, , Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

UBND xã Huổi Só

Mã số thuế: 5600190104 - Người đại diện pháp luật: Tẩn A Đạt
Địa chỉ: Xã Huổi Só - Huyện Tủa Chùa, , Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CôNG TY TNHH HOàNG BắC ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600190658 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Biển
Địa chỉ: Tổ dân phố Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Cương

Mã số thuế: 5600202800 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Nhiệm
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Công ty TNHH xây dựng Trung Đức

Mã số thuế: 5600205022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa, , Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hùng

Mã số thuế: 5600208954 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuyển
Địa chỉ: Tiểu khu Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG ĐOàN KếT

Mã số thuế: 5600227499 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu An
Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Nguyên Tình

Mã số thuế: 5600228534 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Vân Anh Điện Biên Phủ

Mã số thuế: 5600232040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Băng
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KHáNH NGâN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600232065 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Sỹ
Địa chỉ: Tổ dân phố Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CôNG TY TNHH HOàNG áNH TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600238028 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đức Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Hợp tác xã Linh Hồng Việt

Mã số thuế: 5600268872 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Chính
Địa chỉ: Đội 4, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG & THươNG MạI GIA HâN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600284024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Công Ty TNHH Bảo An Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600284835 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuyến
Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi 1, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên