Tìm kiếm
Có 81 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BáC áI NINH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-691 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhân
Địa chỉ: Thôn Tà Lú, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT ĐạI PHú QUý

Mã số thuế: 0305295936 - Người đại diện pháp luật: Đậu Ngọc Hưng
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI HOàI BảO

Mã số thuế: 4500115341 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thoa
Địa chỉ: Quốc lộ 27B, thôn Suối Đá,, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP TâN TIếN

Mã số thuế: 4500142810 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Vũ
Địa chỉ: Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Miền Núi Phước Bình

Mã số thuế: 4500207923 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Za é, Xã Phước Bình, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Xí nghiệp Xây dựng Hiệp Hoà

Mã số thuế: 4500211327 - Người đại diện pháp luật: Trương Trọng Hiệp
Địa chỉ: Tà Lú-Phước Đại, , Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lộc

Mã số thuế: 4500241868 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Phụng

Mã số thuế: 4500243897 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Minh
Địa chỉ: Thôn Tà Lú, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Bác ái

Mã số thuế: 4500244026-005 - Người đại diện pháp luật: Mai Tuyến
Địa chỉ: Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG LIêN HOA

Mã số thuế: 4500244347 - Người đại diện pháp luật: Lê Lực
Địa chỉ: Thôn Đá Trắng, Xã Phước Tân, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI XâY DựNG Và DịCH Vụ PHú SơN BìNH

Mã số thuế: 4500249257 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Phú
Địa chỉ: Thôn Gia é, Xã Phước Bình, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Thảo Quân

Mã số thuế: 4500277575 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Vườn Quốc Gia Phước Bình

Mã số thuế: 4500283882 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Vân
Địa chỉ: , Xã Phước Bình, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ môi trường rừng

Mã số thuế: 4500283882-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hoàn
Địa chỉ: Thôn Gia é, Xã Phước Bình, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vi La

Mã số thuế: 4500289901 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Tu Long
Địa chỉ: Thôn Ma Oai, Xã Phước Thắng, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hải

Mã số thuế: 4500332441 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hồng
Địa chỉ: Thôn MaRớ, xã Phước Thành, , Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Thạch Linh

Mã số thuế: 4500373945 - Người đại diện pháp luật: Trần Viết Thống
Địa chỉ: Km 36 Thôn Đá Ba Cái, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng huyện Bác ái

Mã số thuế: 4500392017 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Xã Phước Đại, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phước Trung

Mã số thuế: 4500402025 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Rã Trên, Xã Phước Trung, , Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Tân Mỹ

Mã số thuế: 4500412182 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Giáo, Xã Phước Hòa, Huyện Bác ái, Ninh Thuận