Tìm kiếm
Có 163 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NA Rì BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-647 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng
Địa chỉ: Thôn Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH THươNG MạI HUY HOàNG Hà NộI - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0107259968-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Đăng Huy
Địa chỉ: Thôn Nà Liềng, Xã Trần Phú, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG Và VậT LIệU XâY DựNG AN BìNH

Mã số thuế: 2300978900 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Nà Khon, Xã Sơn Thành, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thịnh tại Tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4600307752-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Khuổi Khiếu, Xã Hữu Thác, Xã Trần Phú, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Quang Sông Công Tại Huyện Na Rì- Tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4600972237-001 - Người đại diện pháp luật: An Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Sắc Sái, Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CHI NHáNH TỉNH BắC KạN - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI HIềN DUNG

Mã số thuế: 4601166938-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Tổ nhân dân Giả Dìa, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khau An

Mã số thuế: 4700117233 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Bàng
Địa chỉ: Thôn Khau An, Xã Cư Lễ, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY CP CHợ BắC KạN TạI NA Rì

Mã số thuế: 4700120846-002 - Người đại diện pháp luật: Bế Thị Tấm
Địa chỉ: Thôn Bản Bia, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Chi cục thuế huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700121254-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Lương Thượng

Mã số thuế: 4700122642 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lương Thượng, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Kim Hỷ

Mã số thuế: 4700122667 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lam
Địa chỉ: Xã Kim Hỷ, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Kim Lư

Mã số thuế: 4700122674 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kim Lư, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Cư Lễ

Mã số thuế: 4700122699 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cư Lễ, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Văn Minh

Mã số thuế: 4700122748 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn Minh, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND thị trấn Yến Lạc

Mã số thuế: 4700122787 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Hạt kiểm lâm Na Rì

Mã số thuế: 4700123075 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Cảnh
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thi hành án huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700123117 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Côn Minh

Mã số thuế: 4700123124 - Người đại diện pháp luật: NOng THi Dai
Địa chỉ: Xã Côn Minh, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Đổng Xá

Mã số thuế: 4700123149 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đổng Xá, , Huyện Na Rì, Bắc Kạn

UBND xã Quang Phong

Mã số thuế: 4700123156 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Huấn
Địa chỉ: Quan Làng, Xã Quang Phong, Huyện Na Rì, Bắc Kạn