Tìm kiếm
Có 57 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KON RẫY KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-777 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI TâN VĩNH PHáT

Mã số thuế: 5900188057-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Ngọc
Địa chỉ: 146 Quốc lộ 24, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Xí Nghiệp Khai Thác Chế Biến Lâm Sản Trồng Rừng 1 - 5

Mã số thuế: 6100138919 - Người đại diện pháp luật: La Xuân Thịnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND Thị trấn Đăk Rve

Mã số thuế: 6100139253 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Sương
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND xã Tân Lập

Mã số thuế: 6100139341 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Tịnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND xã Đắk Ruồng

Mã số thuế: 6100139359 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND xã Đăk Tơ Re

Mã số thuế: 6100139366 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Thái
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Chi cục Thuế Huyện Kon rẫy

Mã số thuế: 6100143450-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, xã Tân Lập, , Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP KON RẫY

Mã số thuế: 6100186422 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Huy
Địa chỉ: Quốc lộ 24, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND Xã Đăk Tơ Lung

Mã số thuế: 6100190108 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kon Rẫy

Mã số thuế: 6100207030 - Người đại diện pháp luật: Trần Khắc Hà
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND xã Đăk Kôi

Mã số thuế: 6100219597 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Vũ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND Xã Đăk PNe

Mã số thuế: 6100224332 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Pne, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Vui

Mã số thuế: 6100242324 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vui
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THạNH PHáT

Mã số thuế: 6100244392 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tú SEN

Mã số thuế: 6100285670 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sen
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn ĐăkRVe, , Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐịNH PHáT

Mã số thuế: 6100294530 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thảo Ninh

Mã số thuế: 6100310013 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Ninh
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hương Linh

Mã số thuế: 6100310077 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Tiềm
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy

Mã số thuế: 6100490542 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Độ
Địa chỉ: Thôn 1 - TT ĐăkRve, , Huyện Kon Rẫy, Kon Tum