Tìm kiếm
Có 334 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN GIO LINH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-341 - Người đại diện pháp luật: Phan Hồng Hải
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hoàng Hà Quảng Trị

Mã số thuế: 0101945248-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đảo
Địa chỉ: Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hoàng Anh- Quảng Trị

Mã số thuế: 0102016954-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Đức Dũng
Địa chỉ: khu Dịch vụ-Du lịch Cửa Việt, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY CP HợP TáC ĐàO TạO Và PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC VIệT NAM - TRUNG TâM Tư VấN DU HọC

Mã số thuế: 0106104986-017 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hải Tân
Địa chỉ: Trung Tâm hỗ trợ nông dân tỉnh, Thôn Trúc Lâm, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIáO DụC LIêN VIệT TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0106657606-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cưng
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TổNG HợP ĐăNG KHOA TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0107003532-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế
Địa chỉ: Thôn Trúc Lâm, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH BìNH TRị THIêN - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NHâN LựC Kỹ THUậT CAO Và DU HọC NHậT THàNH

Mã số thuế: 0107766492-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài Thương
Địa chỉ: Trường Trung cấp nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Khang Tại Quảng Trị

Mã số thuế: 0301150104-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Tuyến
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Đông Gio Linh, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH KHí MIềN NAM - CHI NHáNH MIềN TRUNG TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0305097236-034 - Người đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quán Ngang, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HợP TáC LAO ĐộNG Và THươNG MạI THáI BìNH TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 1000934509-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế
Địa chỉ: Thôn Trúc Lâm, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI TổNG HợP TâN Ký

Mã số thuế: 3002073947 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Dần
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quán ngang, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY THươNG MạI QUảNG TRị - TRUNG TâM DịCH Vụ DU LịCH CửA VIệT

Mã số thuế: 3200042556-031 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Linh
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Công ty TNHH Tuấn Phát Dốc Miếu

Mã số thuế: 3200065810 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Hào
Địa chỉ: Dốc Miếu, Xã Phong Bình, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thuận Phát Quảng Trị

Mã số thuế: 3200065842 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Phong Bình, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Phòng Tư Pháp

Mã số thuế: 3200098534 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN ĐỨC
Địa chỉ: Khu Vực 5 Thị Trấn Gio linh, , Huyện Gio Linh, Quảng Trị

UBND Xã Linh Hải

Mã số thuế: 3200098573 - Người đại diện pháp luật: Trần Giải
Địa chỉ: Xã Linh Hải, , Huyện Gio Linh, Quảng Trị

UBND Xã Gio Mỹ

Mã số thuế: 3200098647 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Lộc
Địa chỉ: Xã Gio Mỹ, , Huyện Gio Linh, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN THàNH AN

Mã số thuế: 3200114289 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Hiệp
Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Hợp Tác Xã Thắng Lợi

Mã số thuế: 3200127672 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bỉnh
Địa chỉ: Gio hoà, , Huyện Gio Linh, Quảng Trị

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Mỹ

Mã số thuế: 3200132993 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tạo
Địa chỉ: Đường 75 Gio mỹ, , Huyện Gio Linh, Quảng Trị