Tìm kiếm
Có 844 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Nghiệp Hoá Chất Mỏ Nghệ An

Mã số thuế: 0100101072-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa
Địa chỉ: Khối 10, , Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Nghệ An

Mã số thuế: 0100111948-116 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bắc
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUỳNH LưU NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-838 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Thông
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI NGọC QUANG

Mã số thuế: 0102257558-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lương
Địa chỉ: xóm Cồn Cao, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Địa ốc Dầu Khí

Mã số thuế: 0102380872-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ: Toà nhà Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu,, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Quốc Tế Việt Tại Nghệ An

Mã số thuế: 0102623557-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thệ
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH QUỳNH LưU, NGHệ A

Mã số thuế: 0104971045-025 - Người đại diện pháp luật: Dương Anh Tuấn
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH COINS FOR CHANGE VIệT NAM

Mã số thuế: 0105232456-001 - Người đại diện pháp luật: Tăng Ngọc Thạch
Địa chỉ: Tầng 2, nhà khách huyện Quỳnh Lưu, khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phố Wall

Mã số thuế: 0105625224-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyến
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHáNH MUốI VĩNH NGọC - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MUốI VIệT NAM

Mã số thuế: 0105873523-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Bình
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Lâm Nghiệp Thành Hưng

Mã số thuế: 0106298668 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thạch
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chi nhánh Miền Trung - Công ty Luật TNHH Luật Gia Vũ

Mã số thuế: 0106502546-002 - Người đại diện pháp luật: Nhâm Mạnh Hà
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 01 - CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ 111 VIệT NAM

Mã số thuế: 0106937314-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Quân
Địa chỉ: Thôn Phong Tiến, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và THIếT Kế XâY DựNG BắC VIệT

Mã số thuế: 0108039926 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Phúc
Địa chỉ: số nhà 24, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN DV TM VậN TảI BắC MIềN TRUNG-CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0109147000-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN VINH
Địa chỉ: Lô 17 Thôn 16, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đầu Tư Và Công Nghệ Môi Trường Tiến Thịnh - Chi Nhánh Nghệ An

Mã số thuế: 0304633597-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thông
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ NHấT PHONG

Mã số thuế: 0309051786 - Người đại diện pháp luật: Mai Phú Phong
Địa chỉ: Số 368 Đường 48B, khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Việt Nam Tour Az - Chi Nhánh Quỳnh Lưu Nghệ An

Mã số thuế: 0801136193-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thoàn
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ HML

Mã số thuế: 2200735037 - Người đại diện pháp luật: Hồ Mậu Lễ
Địa chỉ: Thửa đất số 148, tờ bản đồ 15, Xóm Đồng Văn, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CHI NHáNH TạI QUỳNH LưU � NGHệ AN - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ HợP TáC QUốC Tế DAIHACHI V

Mã số thuế: 2601002238-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Vinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An