Tìm kiếm
Có 660 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH CáI TắC HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-399 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Địa chỉ: Số 51, Quốc lộ 61, ấp Tân Phú A, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH A HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-406 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Bình
Địa chỉ: Số 10-11, ấp Thị Tứ, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Công Ty TNHH Dầu Khí Hà Thành - Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: 0106150213-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Duy Hiển
Địa chỉ: Ngã Ba Cái tắc, Quốc lộ 1A, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MACHINEX VIệT NAM TạI MIềN TâY

Mã số thuế: 0107407278-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Dứt
Địa chỉ: Số 131 Quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHệ Và THươNG MạI QUốC Tế ZILA VIệT

Mã số thuế: 0107505003-014 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Quế Anh
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN TạI TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0300649476-027 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nippovina Tại Hậu Giang

Mã số thuế: 0300828997-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hùng
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CăN TIN DUSSMANN TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0301483939-007 - Người đại diện pháp luật: [email protected]
Địa chỉ: Lô B2 - B3 khu Công Nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH ĐặNG TOàN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHí ĐốT GIA ĐìNH

Mã số thuế: 0301687763-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Quảng
Địa chỉ: Lô KB đường 03, KCN Tân Phú Thạnh giai đoạn 01, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THờI TRANG NóN SơN TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0304246816-065 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tý
Địa chỉ: Số 8 Quốc Lộ 61, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HàNG HảI-DầU KHí HảI âU

Mã số thuế: 0304703484-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Trâm
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh (cây xăng số 10 cũ), Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - Tư VấN - ĐầU Tư - XâY DựNG BáCH KHOA VIệT - CửA HàNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0305268530-013 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Tính
Địa chỉ: ấp Trường Hưng, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - Tư VấN - ĐầU Tư - XâY DựNG BáCH KHOA VIệT - CửA HàNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0305268530-018 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Tính
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CôNG TY TNHH THờI TRANG HANA VIệT NAM - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0310678469-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưởng
Địa chỉ: ấp 4A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN MASAN MEATLIFE - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0311224517-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Thái Hoàng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, giai đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Quốc Tế Miền Nam-Chi Nhánh Tại Hậu Giang

Mã số thuế: 0311327978-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Lâm
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ngã Ba Cái Tắc, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Năng Lượng Môi Trường Tpen - Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: 0312401790-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Thắng
Địa chỉ: ấp 2A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG âU Mỹ á

Mã số thuế: 0312753513-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàng
Địa chỉ: Số 724B, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI DầU KHí ĐạI LộC - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0312956584-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phước
Địa chỉ: ấp Tân Phú, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH HậU GIANG � CôNG TY TNHH KIềU HốI VIệT

Mã số thuế: 0313469142-002 - Người đại diện pháp luật: Tôn Hồng Phúc
Địa chỉ: 108 Quốc Lộ 61, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang