Tìm kiếm
Có 908 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN DũNG BắC GIANG

Mã số thuế: 0100686174-659 - Người đại diện pháp luật: Phan Thế Hạnh
Địa chỉ: Số 10, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN GạCH NGóI THạCH BàN

Mã số thuế: 0100829697 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lãng
Địa chỉ: Thôn Đông Hương, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân - Chi Nhánh Bắc Giang

Mã số thuế: 0101058817-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Hưng
Địa chỉ: Lô Fj - 07, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cáp Và Thiết Bị Viễn Thông � Nhà Máy Sản Xuất Cáp Quang Và Thiết Bị Viễn T

Mã số thuế: 0102264851-002 - Người đại diện pháp luật: Hà Thành Dương
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Song Khê, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI TâM VIệT á

Mã số thuế: 0102353131 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Vân
Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CHI NHáNH BắC GIANG - CôNG TY Cổ PHầN Xử Lý, TáI CHế CHấT THảI CôNG NGHIệP HOà BìNH

Mã số thuế: 0102963031-001 - Người đại diện pháp luật: Nguỵ Phan Bích
Địa chỉ: Thôn Đông Hương, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NAM - INVEST

Mã số thuế: 0104114322 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Hòa
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI QUốC Tế KIếN HợP FDE - CHI NHáNH TạI BắC GI

Mã số thuế: 0104381092-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thu
Địa chỉ: Lô FJ-02, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Phương Đông

Mã số thuế: 0104466620 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đức Thi
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị trấn Tân An, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xây Dựng Và Thương Mại Trung Nghĩa

Mã số thuế: 0104776485 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị trấn Tân An, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY LắP VIễN THôNG HUY TIếN

Mã số thuế: 0104945302 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Nhung
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị trấn Tân An, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DịCH Vụ THươNG MạI HồNG LINH

Mã số thuế: 0105032263 - Người đại diện pháp luật: Hà Mạnh Hùng
Địa chỉ: Phố Tân An, Thị trấn Tân An, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

BếP ăN TậP THể Số 8 - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHảU NHậT ANH

Mã số thuế: 0105168049-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN ĐỨC LONG
Địa chỉ: Lô 13, Cụm công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kẻ Gỗ TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0105492983-004 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Kiên
Địa chỉ: Thôn Liên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN TOàN CầU ĐôNG A

Mã số thuế: 0106008030 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đức Thành
Địa chỉ: Thôn Tư Mại, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH CửU BìNH

Mã số thuế: 0106118989 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH M.E MINH CHIếN

Mã số thuế: 0106481448 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Đức Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và CôNG NGHệ THàNH LONG

Mã số thuế: 0106505794 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiến
Địa chỉ: Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ KIM THúY

Mã số thuế: 0106674908 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Thảo
Địa chỉ: Thôn Hồng Giang, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN E.MOSS VIệT NAM

Mã số thuế: 0106692657 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Lô số 13, Cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang