Tìm kiếm
Có 508 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TậP ĐOàN DệT MAY VIệT NAM - NHà MáY MAY QUế SơN

Mã số thuế: 0100100008-053 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 5, Thị trấn Hương An , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hương An Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-799 - Người đại diện pháp luật: Trần Phúc
Địa chỉ: Thôn 7, Thị trấn Hương An , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Quế Sơn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-802 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Anh
Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông 18 Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0101093258-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hòa
Địa chỉ: Thôn 3, , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI KIM MINH TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0103471508-001 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG TẤN SANG
Địa chỉ: Lô A1, CCN Quế Cường, , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG & THươNG MạI THANH Hà VIệT NAM

Mã số thuế: 0105838007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyên Đoan
Địa chỉ: Thôn Xuân Lư, Xã Quế Mỹ, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG PROTON VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0106823691-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Huy
Địa chỉ: Tổ dân phố Hương An, Thị trấn Hương An , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DệT MAY THươNG MạI TấN MINH - Xí NGHIệP MAY áNH SáNG 5

Mã số thuế: 0301419595-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hưng
Địa chỉ: Thôn 8, xã Hương An, Thị trấn Hương An , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dệt May Thương Mại Tấn Minh - Xí Nghiệp May ánh Sáng 6

Mã số thuế: 0301419595-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hoan
Địa chỉ: Thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DệT MAY THươNG MạI TấN MINH - Xí NGHIệP MAY áNH SáNG 3

Mã số thuế: 0301419595-011 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG ĐỨC THỊNH
Địa chỉ: Thôn Thắng Đông 2, Xã Quế An, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

ĐịA ĐIểM KINH DOANH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ VIệT á TạI ĐôNG QUế SơN

Mã số thuế: 0304851147-008 - Người đại diện pháp luật: ĐồNG Sỹ HUY
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Thôn Hương Quế Đông, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT CôNG NGHIệP Và THươNG MạI VíT VIệT TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0309984990-004 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hương Quế Nam, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH QUảNG NAM CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG HưNG TíN

Mã số thuế: 0315681673-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Vũ Thi
Địa chỉ: 70 Trưng Nữ Vương, Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY HòA THọ - NHà MáY MAY QUế SơN

Mã số thuế: 0400101556-019 - Người đại diện pháp luật: Tăng Thị Minh Ngân
Địa chỉ: Tổ dân phố Yên Lư, Thị trấn Hương An , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH TôN - THéP ASA

Mã số thuế: 0400450331-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Bá Dũng
Địa chỉ: Quốc lộ 1, Thôn 5, Thị trấn Hương An , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên An Khương tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0400895394-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Nhạn
Địa chỉ: Thôn Phước Chánh, Xã Quế Mỹ, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI 591

Mã số thuế: 0400992863-001 - Người đại diện pháp luật: ĐINH VIỆT HÙNG
Địa chỉ: 02 Phan Thanh, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY CP SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ NGọC NAM PHươNG TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0401172856-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Trân
Địa chỉ: Lô A, Cụm Công nghiệp Dốc Đỏ, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

Công ty TNHH C.E.C Chi nhánh Quế Sơn

Mã số thuế: 0401217271-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Nhì
Địa chỉ: Thôn Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, , Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN TâM QUANG MINH - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0401431476-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Khánh Linh
Địa chỉ: Thôn Hương Quế Đông, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam