Tìm kiếm
Có 831 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KíNH KALA - NHà MáY KíNH TRườNG SơN

Mã số thuế: 0100386036-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
Địa chỉ: Xóm Trại Đồi, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN AN LãO ĐôNG HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-899 - Người đại diện pháp luật: Triệu Văn Hiến
Địa chỉ: Số 5 đường Trần Tất Văn, Thị trấn An Lão,, , Huyện An Lão, Hải Phòng

CôNG TY TNHH KIếN TRúC NộI THấT PHươNG ĐôNG

Mã số thuế: 0105517701 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thuy
Địa chỉ: Số 258 Thôn Quán Rẽ, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN VIệT XUâN MớI

Mã số thuế: 0106536425-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Quý Nam
Địa chỉ: Km 76+870 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thôn Bạch Câu, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BầU TRờI XANH VIệT NAM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0107629545-001 - Người đại diện pháp luật: Jung Kwang Ho
Địa chỉ: Km 32 quốc lộ 10, Xã An Tiến, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư HồNG ĐăNG

Mã số thuế: 0107754289-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đăng Đạo
Địa chỉ: Khu công nghiệp An Tràng, Thôn Xuân áng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HP VIệT NAM

Mã số thuế: 0107921003-001 - Người đại diện pháp luật: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HP VIỆT NAM
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Mạnh Hùng, Ngã 3 Quán Chủng, Thôn Tân Nam, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Hải Phòng

CôNG TY TNHH Tư VấN- THIếT Kế- XâY DựNG H+ARCHITECTURE

Mã số thuế: 0108270675 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tấn Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Công Thuy, Đội 2, Thôn Khúc Giản, Xã An Tiến, Huyện An Lão, Hải Phòng

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP CửA PHúC NGUYễN VIệT NAM

Mã số thuế: 0108714137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn Khúc Giản (tại nhà ông Ngô Thế Phương), Xã An Tiến, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY HàNG KêNH - CTCP - PHòNG KHáM QUốC Tế QUANG THANH

Mã số thuế: 0200102626-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đắc Thế
Địa chỉ: Thôn Câu Hạ A, Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN JHCOS VIệT NAM

Mã số thuế: 0200108642 - Người đại diện pháp luật: CHUNG YOUNGMI
Địa chỉ: Ngã ba An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI ĐA Độ

Mã số thuế: 0200109974 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chọn
Địa chỉ: Số 385 (Km 57 - Quốc lộ 10), Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI ĐA Độ - Xí NGHIệP XâY LắP

Mã số thuế: 0200109974-006 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Thủy
Địa chỉ: Số 385, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI ĐA Độ - Xí NGHIệP Cơ ĐIệN Và PHò

Mã số thuế: 0200109974-007 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Tràng 2, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THUỷ LợI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0200110296 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Mạnh
Địa chỉ: Km 57 quốc lộ 10, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng - Xí nghiệp 5

Mã số thuế: 0200110296-009 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Km 57, Quốc lộ 10, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng - Xí nghiệp 7

Mã số thuế: 0200110296-010 - Người đại diện pháp luật: Đinh Mạnh Quân
Địa chỉ: Km 57, Quốc lộ 10, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM CôNG NGHệ HảI PHòNG - Xí NGHIệP CHăN NUôI ĐồNG HIệP

Mã số thuế: 0200118584-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Đức
Địa chỉ: Cụm công nghiệp An Tràng, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng

Công Ty TNHH ô Tô Hoa Mai

Mã số thuế: 0200138319 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Vũ
Địa chỉ: Km 34+500 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Hải Phòng

TRUNG TâM GIốNG Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO

Mã số thuế: 0200139584 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Cảnh
Địa chỉ: Trại giống vườn Cầu Nguyệt, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Hải Phòng