Tìm kiếm
Có 819 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN - Xí NGHIệP MAY HưNG Hà

Mã số thuế: 0100101308-009 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Kim
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Chi Nhánh Tổng Công Ty May 10 - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Và Sản Xuất Công Nghệ Cao Hưng

Mã số thuế: 0100101308-031 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa chỉ: , Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CN Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển tại Thái Bình

Mã số thuế: 0100103143-001 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Thước
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đồng Tu, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HưNG Hà BắC THáI BìNH

Mã số thuế: 0100686174-892 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lâm
Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 3 Thị Trấn Hưng Hà,, , Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THUốC THú Y TRườNG HằNG VIệT NAM TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0101056552-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Như
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Tu, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY TNHH BMC VIệT NAM

Mã số thuế: 0104563078 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thanh Bình
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Thanh Bình, Thôn Phương La 1, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY LắP HưNG VIệT- UDIC - NHà MáY GạCH KHôNG NUNG HưNG VIệT

Mã số thuế: 0104854447-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Lô diện tích 31.611,5 m2, thôn Nam Tiến, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY NAM VIệT TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0105319925-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ HIÊN
Địa chỉ: thôn Đồng Thái, Xã Cộng Hòa, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AUTO ONE - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0105441273-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Dũng
Địa chỉ: Nhà bà Duyên, thôn Lương Ngọc, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Và THươNG MạI MINH PHươNG

Mã số thuế: 0106341264-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Tứ
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Tứ, Thôn Xuân La, Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRIVIE VIệT NAM TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0106451203-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trang
Địa chỉ: Lô số 1 phía nam đường 227 cụm Công nghiệp Thái Phương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Xưởng sản xuất số 2-CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VINA TOWEL VIệT NAM

Mã số thuế: 0106864835-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hoang
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIễN THôNG TTH VIệT NAM

Mã số thuế: 0106882577 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Mây
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XANH BềN VữNG FARGREEN VIệT NAM - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0107016210-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Đượm
Địa chỉ: Nhà bà Bích, thôn Hà Lý, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN NướC SạCH HưNG Hà

Mã số thuế: 0107020351 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Khanh
Địa chỉ: Thôn Nhâm Lang, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và SảN XUấT KINH DOANH THANH Hà

Mã số thuế: 0107338024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thư
Địa chỉ: Thôn Tây Nha, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí THàNH ĐạT VIệT NAM

Mã số thuế: 0107753976 - Người đại diện pháp luật: Đào Trọng Ngân
Địa chỉ: Nhà ông Đào Quang Mỹ, thôn Cun, Xã Tân Hòa, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ NGũ LONG - CHI NHáNH Số X

Mã số thuế: 0107996337-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Viện, thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ NGũ LONG - CHI NHáNH Số VI

Mã số thuế: 0107996337-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà bà Phượng, thôn Buộm, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ NGũ LONG - CHI NHáNH Số III

Mã số thuế: 0107996337-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Nhà bà Ngoạn, thôn Tú Mậu, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Thái Bình