Tìm kiếm
Có 96 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU THáI SơN B.Q.P TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0311844648-010 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Xuân Ngọc
Địa chỉ: ấp 3, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN EAGLE'S NEST

Mã số thuế: 0313649674-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Phúc Thiện
Địa chỉ: Số 72 Tổ 4, ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáCH SạN HưNG PHú - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 1602021023-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN KIỀU MAI DIỄM TRANG
Địa chỉ: ấp Bãi Nhà A, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH TấN

Mã số thuế: 1700172013 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Chuối
Địa chỉ: Số 439, tổ 10, ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THùY DươNG

Mã số thuế: 1700247685 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Qui
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bãi Nhà, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

DNTN Phương Khanh

Mã số thuế: 1700248022 - Người đại diện pháp luật: Triệu Văn ẩn
Địa chỉ: ấp Bãi Nhà B - Xã Lại Sơn, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Huyện Kiên Hải

Mã số thuế: 1700258172 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trung
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

VăN PHòNG HĐND-UBND HUYệN KIêN HảI

Mã số thuế: 1700258535 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Kiên Hải

Mã số thuế: 1700258704 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1 xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

DNTN Vĩnh Quý

Mã số thuế: 1700356998 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Bào
Địa chỉ: ấp Bãi Nhà, xã Lại Sơn, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Mỹ

Mã số thuế: 1700389400-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đồng
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ban Điều Hành Nhà Máy Điện Kiên Hải

Mã số thuế: 1700403486 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Hùng
Địa chỉ: Số 287, ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Công Ty TNHH Hòa Hợp

Mã số thuế: 1700486845 - Người đại diện pháp luật: Bùi Khế
Địa chỉ: Tổ 5, ấp An Cư, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SONG HồNG

Mã số thuế: 1700568079 - Người đại diện pháp luật: Quách Thu Hồng
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Bấc, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ban Quản Lý Bến Tàu Khách Huyện Kiên Hải

Mã số thuế: 1700591335 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoài
Địa chỉ: ấp I xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Phòng Tư Pháp

Mã số thuế: 1700794303 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Trường THCS và THPT Kiên Hải

Mã số thuế: 1700794381 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thưởng
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Liên Đoàn Lao Động Huyện Kiên Hải

Mã số thuế: 1700794416 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Huyện Đoàn Kiên Hải

Mã số thuế: 1700794631 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Ca
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Phòng văn Hóa Và Thông Tin Kiên Hải

Mã số thuế: 1701217683 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữ Thanh (Phó Phòng)
Địa chỉ: ấp I, Xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang