Tìm kiếm
Có 388 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG XâY DựNG Hà NộI - Xí NGHIệP Bê TôNG QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100106296-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc
Địa chỉ: KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - T.D.K - Văn Phòng Đại Diện Tại Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0104779158-033 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Giàu
Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và GIảI PHáP NướC TâN á ĐạI THàNH TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0108705661-020 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ MINH PHÚC
Địa chỉ: Đội 7, Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0108705693-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phúc
Địa chỉ: Đội 7, Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Và Khu Công Nghiệp Việt Nam Tại Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0302177966-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tịnh Phong, , Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI THUYêN NGUYêN

Mã số thuế: 0304145409 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn thị Nguyên
Địa chỉ: lô C07 ( 07-06) khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN Và XâY DựNG PHướC SANG - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0312138980-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Thịnh
Địa chỉ: Xóm 8, Thôn Thọ Lộc Đông, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT GIA HUY JAPAN TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0313833176-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Duy
Địa chỉ: Thôn Thế Lợi, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA TâN á ĐạI THàNH TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0315661606-009 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ MINH PHÚC
Địa chỉ: Đội 7, Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY HòA THọ - NHà MáY MAY HòA THọ - QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0400101556-014 - Người đại diện pháp luật: Đinh Mót
Địa chỉ: Đường số 6, lô C6, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Tân á - Đà Nẵng Tại Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0400493864-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phúc
Địa chỉ: Đội 7, thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIệT NAM TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0400604366-001 - Người đại diện pháp luật: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM TẠI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: Lô CN-04, khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG DUFAGO TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0401333013-004 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tiến Đức
Địa chỉ: Lô CN 08 - KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế HảI NGOạI - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0401670192-003 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HOÀNG
Địa chỉ: 9-11, đường 6A, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN TOàN CầU VIệT

Mã số thuế: 0401699402 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Đạt
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN TOMOKO VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0401917932-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Phúc
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ ĐứC HùNG VIệT - CHI NHáNH TỉNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0401936300-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH HIẾU
Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG IDICO TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 3602478261-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Sơn
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Hệ THốNG THIếT Bị UMW (VIệT NAM) TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 3700233968-002 - Người đại diện pháp luật: Johan Bokhari Bin Mohamad Abu Bakar
Địa chỉ: Số 1, đường 6A, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI TôN TRườNG THắNG

Mã số thuế: 3700571903-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi