Tìm kiếm
Có 664 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Đô LươNG NAM NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-840 - Người đại diện pháp luật: Trương Quốc Bảo
Địa chỉ: Xóm Yên Hương, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Chi nhánh công ty CP thiết bị và phát triển hạ tầng

Mã số thuế: 0102020735-002 - Người đại diện pháp luật: Thái Bá Huy
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Đô Lương, , Huyện Đô Lương, Nghệ An

TRUNG TâM ĐăNG KIểM XE Cơ GIớI 37-06D - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG ADI

Mã số thuế: 0102159198-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: QL7B, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH Đô LươNG, NGHệ AN

Mã số thuế: 0104971045-012 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu
Địa chỉ: khối 3, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và CôNG NGHệ MôI TRườNG HQ - NHà MáY NướC HòA SơN

Mã số thuế: 0105956875-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Khắc Minh
Địa chỉ: Xóm Yên Sơn 2, Xã Hòa Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CAT

Mã số thuế: 0108172678 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Huyền Nga
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH KíNH XâY DựNG MINH ANH

Mã số thuế: 0108286153 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH BE STAR

Mã số thuế: 0108525235 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Trường
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH Tư VấN DịCH Vụ VIC

Mã số thuế: 0108583773 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hồng Hòa
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và CôNG NGHệ TậP ĐOàN RULE

Mã số thuế: 0108603204 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Phong
Địa chỉ: xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY DựNG CôNG TRìNH ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0108654819 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Yến
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI PHúC GIA

Mã số thuế: 0108657270 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Cơ KHí HS

Mã số thuế: 0108665634 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI BA ĐìNH

Mã số thuế: 0108680488 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Trà
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH PHầN MềM SAS

Mã số thuế: 0108693832 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Điệp
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI VINH TRườNG THàNH

Mã số thuế: 0108826264 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HIẾU
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và DịCH Vụ THIêN PHú

Mã số thuế: 0108840861 - Người đại diện pháp luật: BẠCH VĂN THANH
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH Tư VấN TIếN CHâU LAW

Mã số thuế: 0108847232 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH TRảI NGHIệM á CHâU

Mã số thuế: 0108909601 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Trà
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CôNG TY TNHH DU LịCH TRUNG VIệT TOURIST

Mã số thuế: 0108959708 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG HẢI YẾN
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An