Tìm kiếm
Có 363 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CAN LộC Hà TĩNH (ĐượC CHUYể

Mã số thuế: 0100686174-128 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Bình
Địa chỉ: Khối 1, Nam Sơn, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ LINH VIệT - CHI NHáNH TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0106170770-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hưng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Đức, Thôn Trung Thành, Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

VăN PHòNG ĐạI DIệN DOANH NGHIệP Tư NHâN LABO RăNG Sứ NHA KHOA

Mã số thuế: 0314137125-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Phượng
Địa chỉ: Số 175 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang - CN Hà tĩnh

Mã số thuế: 2800791160-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Luyện
Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, , Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MINH AN

Mã số thuế: 2901558964 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Ngát
Địa chỉ: Thôn Hà Nam, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI Và DịCH Vụ LộC VINH

Mã số thuế: 2901774700 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Minh
Địa chỉ: (Tại nhà bà Phượng Hùng), xóm Đông Nam, Xã Thường Nga, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và Kỹ THUậT DAE-HAN

Mã số thuế: 2901880956 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Hoàn
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Thiện Hoàn, xóm Hồng Vinh, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU CườNG PHáT TạI HUYệN CAN LộC - TỉNH Hà T

Mã số thuế: 2901882336-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Nhuần
Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Hương Nhuần, xóm Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Khánh Lộc

Mã số thuế: 3000165695 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Khánh Lộc, , Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Thị trấn Nghèn

Mã số thuế: 3000165737 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Thị trấn Nghèn, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Tiến Lộc

Mã số thuế: 3000165769 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiến Lộc, , Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Kim Lộc

Mã số thuế: 3000165790 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kim Lộc, , Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Nga Lộc

Mã số thuế: 3000165832 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nga Lộc, Xã Thường Nga, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Vượng Lộc

Mã số thuế: 3000165871 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vượng Lộc, Xã Vượng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Thiên Lộc

Mã số thuế: 3000165896 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thiên Lộc, Xã Thiên Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Phúc Lộc

Mã số thuế: 3000165977 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Lộc, Xã Thuần Thiện, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Song Lộc

Mã số thuế: 3000166000 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Song Lộc, , Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Phú Lộc

Mã số thuế: 3000166032 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Trường Lộc

Mã số thuế: 3000166064 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trường Lộc, , Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

UBND Xã Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 3000166096 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc, , Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh