Tìm kiếm
Có 594 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI HOàNG MAI

Mã số thuế: 0100106352-018 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Thanh
Địa chỉ: Khối 6 Tân Sơn, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã HOàNG MAI NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-846 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Hảo
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG LONG THàNH

Mã số thuế: 0101483547 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY CP ĐầU Tư Và XâY DựNG LONG THàNH KHU VựC MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0101483547-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Ban quản lý dự án khu dân cư du lịch và dịch vụ Cửa Cờn, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN MIềN TRUNG - CôNG TY Cổ PHầN ĐạI PHúC COMPLEX

Mã số thuế: 0106337973-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hậu
Địa chỉ: Khối Nam Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và ĐầU Tư SEN VIệT - NGHệ AN

Mã số thuế: 0106570144-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuyết Mây
Địa chỉ: Xóm Đồng Thanh, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GAS PETROLIMEX HảI PHòNG TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0200622262-017 - Người đại diện pháp luật: Phan Bá Đạt
Địa chỉ: Khối 1, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY TNHH Kỹ NGHệ ĐạI BáCH KHOA

Mã số thuế: 0301648242 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thông
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY TNHH Hà LAN FAMI � CHI NHáNH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0314998124-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Diễn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY TNHH HM LANDCO CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0401942110-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tám
Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Chi Nhánh Số 3 - Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Alpha Mobile

Mã số thuế: 0900922864-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Khiêm
Địa chỉ: Khối 2, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và DịCH Vụ THươNG MạI HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: 2500633205-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THƯƠNG
Địa chỉ: Khối Tân Hải, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV CôNG NGHIệP HOá CHấT Mỏ BắC TRUNG Bộ - MICCO TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 2700669262-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lân Đơn
Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI XD T&T

Mã số thuế: 2802420612 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Dần
Địa chỉ: khối 7, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Tuấn Lý

Mã số thuế: 2900241435 - Người đại diện pháp luật: Đậu Huy Tuấn
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY TNHH XUâN QUỳNH

Mã số thuế: 2900328069 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Doạt
Địa chỉ: Nhà ông Doạt, xóm 16,, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY TNHH BìNH MINH

Mã số thuế: 2900328781 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh á
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Minh á, khối 8, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CôNG TY CP XI MăNG VICEM HOàNG MAI

Mã số thuế: 2900329295 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Công Ty TNHH Long Thiện

Mã số thuế: 2900330332 - Người đại diện pháp luật: Phan Hào Quang
Địa chỉ: Nhà ông Phan Hào Quang, khối 6, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

HTX Dịch vụ Thương mại Hoàng Mai

Mã số thuế: 2900353900 - Người đại diện pháp luật: PHAN ĐỨC
Địa chỉ: Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An