Tìm kiếm
Có 204 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH MATEXIM BắC KạN

Mã số thuế: 0100100336-012 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Chung
Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGọC LINH TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0100512315-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Ngọc
Địa chỉ: Đèo Khau Thăm, thôn Bản Cuôn II, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHợ ĐồN BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-649 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt Đức
Địa chỉ: Tổ 11A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHOáNG SảN & THươNG MạI ĐồNG NAM

Mã số thuế: 4700100021 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Dịu
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN CHợ ĐồN, CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH ĐồNG TâM

Mã số thuế: 4700123276 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Anh
Địa chỉ: Tổ 11B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Trai

Mã số thuế: 4700123332 - Người đại diện pháp luật: Phạm Doãn Quang
Địa chỉ: Tổ 6B, Tiểu khu Đồng Tâm, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM SơN

Mã số thuế: 4700126936 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 11B - Thị trấn Bằng Lũng, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn

Mã số thuế: 4700127062 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Đại Sảo

Mã số thuế: 4700127087 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Sảo, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Phương Viên

Mã số thuế: 4700127129 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Viên, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND thị trấn Bằng Lũng

Mã số thuế: 4700127136 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Nhuận
Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Yên Thịnh

Mã số thuế: 4700127143 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thịnh, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Ngọc Phái

Mã số thuế: 4700127168 - Người đại diện pháp luật: Lý Ngọc Bằng
Địa chỉ: Xã Ngọc Phái, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Quảng Bạch

Mã số thuế: 4700127175 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Thẩm
Địa chỉ: Xã Quảng Bạch, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Nam Cường

Mã số thuế: 4700127182 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Pao
Địa chỉ: Xã Nam Cường, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Xuân Lạc

Mã số thuế: 4700127231 - Người đại diện pháp luật: Ma Duy Phi Hung
Địa chỉ: Xã Xuân Lạc, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Bình Trung

Mã số thuế: 4700127376 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Trung, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Lương Bằng

Mã số thuế: 4700127400 - Người đại diện pháp luật: Ma Thế Quốc
Địa chỉ: Xã Lương Bằng, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

UBND xã Bằng Phúc

Mã số thuế: 4700127432 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thái
Địa chỉ: Xã Bằng Phúc, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn