Tìm kiếm
Có 468 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN PHú BìNH NAM THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100686174-847 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Tuyết Hồng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Chi nhánh công ty TNHH may Hoàng Dương

Mã số thuế: 0104840525-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Địa chỉ: Trung tâm dạy nghề, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Chi nhánh Thái Nguyên - Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sơn Hải

Mã số thuế: 0105657579-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hải
Địa chỉ: Xóm Vực Giảng, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CHI NHáNH THáI NGUYêN CôNG TY Cổ PHầN QUốC CườNG Mê LINH

Mã số thuế: 0106502465-001 - Người đại diện pháp luật: Lã Thành Trung
Địa chỉ: Xóm Nón, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SAFEVIET

Mã số thuế: 0107008530 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Quân
Địa chỉ: Xóm Trung Thành, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU HOàNG ANH TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0107296046-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Phát
Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Đô THị HTL VIệT NAM

Mã số thuế: 0107334301 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Xóm trạng, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN Gỗ BHL THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0107484610 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phong
Địa chỉ: Lô CN 4, KCN Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG TUấN THắNG

Mã số thuế: 0107651068 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Xóm Xuân Đào, Xã Đào Xá, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH SơN LIHO

Mã số thuế: 0108256818 - Người đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Linh
Địa chỉ: Xóm Hanh, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI THươNG MạI XăNG DầU BắC Hà TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0200900488-001 - Người đại diện pháp luật: Tạ Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Phố Cầu Ca, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

ĐịA ĐIểM KINH DOANH CôNG TY TNHH IMUSIC TECH TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0314857194-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Văn
Địa chỉ: Xóm Mịt, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CUNG CấP DịCH Vụ BảO Vệ HưNG TRườNG LONG PHổ YêN

Mã số thuế: 0900255385-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Tuyên
Địa chỉ: Xóm Trung 3, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

XưởNG Sơ CHế, CHế BIếN NôNG SảN Và KINH DOANH DịCH Vụ

Mã số thuế: 2300248781-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Xóm Tân Sơn 9, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH INTOPS VIệT NAM TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 2300323220-001 - Người đại diện pháp luật: Kim Jae Kyung
Địa chỉ: Lô CN09, Khu công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH WILLTECH VINA - CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 2300781157-001 - Người đại diện pháp luật: Kim Bu Kyoon
Địa chỉ: Khu công nghiệp Điềm Thụy (phần diện tích 180ha), Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DESIGN METAL VINA

Mã số thuế: 2300784013 - Người đại diện pháp luật: Lee Kyoungwon
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Huy Hoàng

Mã số thuế: 2300935304-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Song Hào
Địa chỉ: Xóm Thanh Lương, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ ĐứC AN - VăN PHòNG ĐạI DIệN TỉNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 2300977745-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm Trung II, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hưng Phát Bg Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 2400581828-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiếp
Địa chỉ: Thôn Đồng Bầu, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên