Tìm kiếm
Có 46 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH MINH LONG QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-335 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hải
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ XăNG DầU HUY HOàNG

Mã số thuế: 4300102352 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hoài Thanh
Địa chỉ: Thôn Mai Lãnh, xã Long Mai, , Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Thủy Tiên

Mã số thuế: 4300104328 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hội
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Mỹ YêN - NHà MáY CBLS XUấT KHẩU GIA BảO

Mã số thuế: 4300263529-004 - Người đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Mỹ
Địa chỉ: Thôn Mai Lãnh Hữu, Xã Long Mai, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG THANH ĐịNH

Mã số thuế: 4300277680 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Định
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Thanh

Mã số thuế: 4300294301 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, , Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hiệp Tín

Mã số thuế: 4300324330 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Huyền
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THáI Mỹ

Mã số thuế: 4300324845 - Người đại diện pháp luật: Lê Thái Mỹ
Địa chỉ: Thôn 3, xã Long Hiệp, , Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Điện và Dịch vụ Huyện Minh Long

Mã số thuế: 4300325077 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuần
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, , Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG MINH LONG

Mã số thuế: 4300360191 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Ngà
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Thành Nghĩa

Mã số thuế: 4300395998 - Người đại diện pháp luật: Lý Ngoãn
Địa chỉ: Thôn 2, xã Long Hiệp, , Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Minh Long

Mã số thuế: 4300438401 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đức
Địa chỉ: Long Mai,, , Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Trung Tâm Y Tế Huyện Minh Long

Mã số thuế: 4300470116 - Người đại diện pháp luật: Đinh Muôn
Địa chỉ: Thôn 3, Long Hiệp, , Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BìNH BINH

Mã số thuế: 4300540081 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Chính
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Liêm

Mã số thuế: 4300548757 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Đồng Rinh, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Lạc Sơn

Mã số thuế: 4300608371 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hồng
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH Lê

Mã số thuế: 4300628057 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Thái
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Xây Dựng Phước Thành

Mã số thuế: 4300710657 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Thành
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN LONG Bá HảI

Mã số thuế: 4300744938 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Dông
Địa chỉ: Thôn Mai Lãnh Hữu, Xã Long Mai, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và Tư VấN THàNH HưNG

Mã số thuế: 4300760182 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hiển
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi