Tìm kiếm
Có 286 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THạNH HóA LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-150 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nữa
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH HOàNG ANH- CHI NHáNH 1

Mã số thuế: 0107523852-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thu Thủy
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá, Long An

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ba Con Rồng - Chi Nhánh Khánh Hưng

Mã số thuế: 0302183857-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Tiên
Địa chỉ: Đường N2, ấp Nhơn Xuyên, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIêN TâN LONG AN

Mã số thuế: 0307758121-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Thanh
Địa chỉ: ấp Nước Trong, Xã Thủy Đông, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH PHú VIệT Mỹ

Mã số thuế: 0309558294-004 - Người đại diện pháp luật: Quách Vĩnh Hảo
Địa chỉ: Thửa đất số 913 tờ bản đồ số 7, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN HưNG NôNG

Mã số thuế: 0309721416-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Cường
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH AN HưNG NôNG - NHà MáY LIêN KếT SảN XUấT SảN PHẩM NôNG SảN SạCH

Mã số thuế: 0309721416-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Cường
Địa chỉ: Số thửa 874, 878, ấp 3, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 0310448698-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trần Lan Khanh
Địa chỉ: KM 34, QL 62, ấp 2, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ LONG VIệT

Mã số thuế: 0310543006-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Phượng
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư PHú ĐạT

Mã số thuế: 0310683740-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyệt
Địa chỉ: Thửa đất số 443, tờ bản đồ số 7, ấp 1, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH- CôNG TY TNHH BIO99

Mã số thuế: 0311671064-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Tiên
Địa chỉ: Thửa đất số 416, Đường N2 Thuận Bình, ấp Đồn A, Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH LONG AN - CôNG TY TNHH DầU KHí CHIếN THắNG

Mã số thuế: 0312988339-003 - Người đại diện pháp luật: Văn Công Lý
Địa chỉ: ấp Đồn A, Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN FREFARM - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0314131451-001 - Người đại diện pháp luật: Trang Văn Tỷ
Địa chỉ: ấp 3, Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHâN BóN GREENWAY-BIO ORGANIC

Mã số thuế: 0315716365-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giàu
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CôNG TY TNHH TM DV SX XD ĐôNG THUậN II

Mã số thuế: 1100184521 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Anh
Địa chỉ: Quốc lộ N2, ấp Trà Cú Nhơn Xuyên, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Hòa I

Mã số thuế: 1100184592 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Uốt
Địa chỉ: ấp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP ĐồNG THáP 4

Mã số thuế: 1100184881 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: ấp 61, Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hoá, Long An

Quỹ Tín dụng Nhân dân Thị trấn Thạnh Hóa

Mã số thuế: 1100209430 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Phương
Địa chỉ: Khóm 2 Thị trấn Thạnh Hóa, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Long An

CôNG TY TNHH XăNG DầU BảY ĐẹP

Mã số thuế: 1100243294 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đẹp
Địa chỉ: ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa

Mã số thuế: 1100274888 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đội
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Long An