Tìm kiếm
Có 237 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Đạ TẻH LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-432 - Người đại diện pháp luật: Phạm Cao Lanh
Địa chỉ: Khu phố 6A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Lâm Thành

Mã số thuế: 0301824882 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Tiểu khu 565, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH M.K.

Mã số thuế: 0302538235-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Việt
Địa chỉ: Thôn 4B, Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU INH

Mã số thuế: 0313185091-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 9, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VINAWO

Mã số thuế: 0314447399-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THÚY
Địa chỉ: Thôn Bình Hòa, Xã Đạ Pal, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KSM CHU HảI

Mã số thuế: 3502393737-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THU THỦY
Địa chỉ: Số 10 đường Quang Trung, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Huy

Mã số thuế: 3600524762 - Người đại diện pháp luật: Dương Ngô Huy
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Hiệp Thành

Mã số thuế: 3600676148 - Người đại diện pháp luật: Mai Thanh Phong
Địa chỉ: Hẻm 2, Tổ dân phố 1A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lê Đức Tiến - Chi Nhánh Lâm Đồng

Mã số thuế: 3602241456-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn 1A, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiêm Phát

Mã số thuế: 3602576660-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Duy Thái
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiêm Phát

Mã số thuế: 3602576660-004 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Duy Thái
Địa chỉ: Hương Thanh, , Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghiêm Phát

Mã số thuế: 3602576660-005 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Duy Thái
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CHI NHáNH I CôNG TY TNHH TRầN PHúC THịNH

Mã số thuế: 3602814185-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Duy
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ HUỳNH Võ

Mã số thuế: 3603059111-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Tổ dân phố 1A, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH VIệT THáI HàN

Mã số thuế: 3603060283 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 1C, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Chăn Nuôi Minh Phát Hưng

Mã số thuế: 3603281194-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Bảy
Địa chỉ: Số 1A-1B, Thôn 3, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Sắt Thép Đồng Khánh

Mã số thuế: 3603281892-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Duy
Địa chỉ: Số 30/4 Tổ dân phố 2D, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRANG TRạI THủY MộC TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 3603523171-001 - Người đại diện pháp luật: NGÔ THỊ LOAN
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 3700640882-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Số 1C đường Phạm Ngọc Thạch, Thị trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP TRâN NGUYêN

Mã số thuế: 3701136565-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Bằng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng