Tìm kiếm
Có 198 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN VIệT KHôI- CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0106906041-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Hòa
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

Mã số thuế: 0301812862 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đỗ Kim Thành

Mã số thuế: 0303618892-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC NGọC BIểN

Mã số thuế: 0305332521-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Địa chỉ: Tiểu khu 1463, thôn 3, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bảo Châu

Mã số thuế: 0305436249 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Vân
Địa chỉ: Thôn Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIêN KếT ĐầU Tư THươNG MạI VIệT BắC

Mã số thuế: 0309907234-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trung Nam
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CHI NHáNH Số 02 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DầU KHí NAM SàI GòN

Mã số thuế: 0313339030-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Địa chỉ: Bon Bu Nung, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CHI NHáNH 07 - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU NHà Bè VT

Mã số thuế: 0315426553-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Bon Đắk Huých, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CHI NHáNH 04 - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU NHà Bè VT

Mã số thuế: 0315426553-006 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Nhựt
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Chi nhánh công ty TNHH Hoàng Ba

Mã số thuế: 1900358255-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 1522, xã Quảng Trực, , Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Doanh Nghiệp TN Thành Lập

Mã số thuế: 3600183015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: Thôn 3, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

NôNG TRườNG 720

Mã số thuế: 3800223089-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tụ
Địa chỉ: Xã Đăk Ngo, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Nông Trường 726

Mã số thuế: 3800223089-008 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Bích
Địa chỉ: Xã Quảng trực, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Chi nhánh 1- Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn

Mã số thuế: 3800313222-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tiểu khu 1535, Xã Quảng Trực, , Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐO ĐạC BảN Đồ PHươNG NAM

Mã số thuế: 3801022113-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP NAM TâY NGUYêN

Mã số thuế: 6000233534 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: Bon Bu Sóp, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Xí NGHIệP KINH DOANH TổNG HợP

Mã số thuế: 6000233534-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thô
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Nghiệp Quảng Tín

Mã số thuế: 6000234030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Liên
Địa chỉ: Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuy Đức Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 6001086794-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh ân
Địa chỉ: Thôn Tuy Đức, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

Chi cục thuế huyện Tuy Đức

Mã số thuế: 6400000855-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông