Tìm kiếm
Có 94 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NA HANG TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-535 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Chi Nhánh Sông Đà 907 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9

Mã số thuế: 0100845515-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Trường
Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CN Cty CP đầu tư XD và thương mại 134 Tại Na Hang- T.Quang

Mã số thuế: 0101242862-001 - Người đại diện pháp luật: hanh
Địa chỉ: Tổ 9- Thị trấn Na hang, , Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI ANH NGọC TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 2600428150-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Đình Tân
Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TổNG HợP TUYêN QUANG TạI HUYệN NA HANG

Mã số thuế: 5000128143-014 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tiến (Vũ Kim Tiến)
Địa chỉ: Thôn Cổ Yểng, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Hạt Quản Lý Giao Thông

Mã số thuế: 5000183881 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH Và THươNG MạI VIệT CườNG

Mã số thuế: 5000194361 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Việt
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Quang Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000204595 - Người đại diện pháp luật: Lã Văn Cảnh
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ 8, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Xí Nghiệp Xây Lắp Việt Hoàng Tại Na Hang

Mã số thuế: 5000207959-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Nà Kham, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRUNG THOAN

Mã số thuế: 5000216544 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trung Thoan
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ 17, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HOàNG KIM TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000220406 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Kim
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRUNG PHONG

Mã số thuế: 5000220854 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Phong
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XUâN TRườNG TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000221664 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ 13, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VĩNH BìNH

Mã số thuế: 5000224601 - Người đại diện pháp luật: Chẩu Văn Bình
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Dũng Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000225436 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chướng Thủy

Mã số thuế: 5000225443 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chướng
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Phòng Tài Chính Kế Hoạch Huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000230027 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Na Hang,, , Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THườNG MAI

Mã số thuế: 5000232169 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Thường
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Trường Trung Học Phổ Thông Yên Hoa

Mã số thuế: 5000250182 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Hoa,, , Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Trường Trung Học Phổ Thông Na Hang

Mã số thuế: 5000250217 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Na Hang,, , Huyện Na Hang, Tuyên Quang