Tìm kiếm
Có 135 kết quả tìm kiếm
Ban điều hành dự án thuỷ điện Xê Ca Mản 3

Mã số thuế: 0100105870-061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, , Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Nam Giang Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-792 - Người đại diện pháp luật: Lê Đăng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Proong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN LâM - NôNG NGHIệP VIệT NAM-CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0101189601-009 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH NHẤT
Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 3, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN SôNG BUNG

Mã số thuế: 0103542893 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty Cổ phần Kim Toàn tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0400511136-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Huỷ
Địa chỉ: Tổ 9, thôn Thạnh Mỹ, thị trấn Thạnh Mỹ, , Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN F.C.L - NHà MáY THủY ĐIệN SôNG BUNG BA

Mã số thuế: 0400568830-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Bổng
Địa chỉ: Thôn Brum A, Xã Zuôih, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tín An Phát Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0401428096-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phương
Địa chỉ: Tổ 02, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THụC THảO

Mã số thuế: 0401490714-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huyền Thảo
Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ II, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hoa Hợp Thành

Mã số thuế: 0401506530-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CôNG TY CP - TậP ĐOàN THAIGROUP - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 2700236999-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Phước
Địa chỉ: Thôn Đồng Râm, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nam Đại á Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 3001135728-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAO SU NAM GIANG - QUảNG NAM

Mã số thuế: 4000101284 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hùng
Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ II, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Chi Cục Thuế huyện Nam Giang

Mã số thuế: 4000293106-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mực, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

UBND xã Tabhing

Mã số thuế: 4000308715 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bà xua - Tabhing, , Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Trung tâm Y tế huyện Nam Giang

Mã số thuế: 4000308754 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Dung - Thị trấn Thành Mỹ, , Huyện Nam Giang, Quảng Nam

UBND xã Cà dy

Mã số thuế: 4000308779 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pà rân - Cà dy, , Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Phòng Nông Nghiệp và Phát Triễn Nông Thôn

Mã số thuế: 4000308786 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Chương
Địa chỉ: Thôn Mực, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH TổNG HợP NAM GIANG

Mã số thuế: 4000349214 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thanh
Địa chỉ: , Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thạnh Phát

Mã số thuế: 4000364420 - Người đại diện pháp luật: Zơ Râm Ul
Địa chỉ: Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHúC HậU

Mã số thuế: 4000405620 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Phước
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam