Tìm kiếm
Có 603 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN ĐịNH THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-504 - Người đại diện pháp luật: Phạm Gia Tùng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - PHáT TRIểN CôNG NGHệ XâY DựNG A-D-CHI NHáNH THANH HOá

Mã số thuế: 0101099965-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Hồng
Địa chỉ: Trại giam số 5, Thị trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN GIốNG CâY TRồNG VIệT NAM - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0101449271-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Lý Yên, Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CHI NHáNH TạI THANH HóA - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và KHOáNG SảN FLC STONE

Mã số thuế: 0102370070-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Thôn Cao Khánh, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MASTER FARM

Mã số thuế: 0103818397 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hiệp
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Xã Yên Tâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MASTER FARM CHI NHáNH YêN TâM

Mã số thuế: 0103818397-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Lê Giang
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Xã Yên Tâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CHI NHáNH TạI THANH HóA - CôNG TY Cổ PHầN ENTERTECH VIệT NAM

Mã số thuế: 0106473983-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dũng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Qúi Lộc, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN CHUYểN GIAO CôNG NGHệ THàNH PHáT

Mã số thuế: 0107249173 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thái
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI YêN ĐịNH - THANH HóA - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHệ Và THươNG MạI QUốC Tế

Mã số thuế: 0107505003-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI CáT LINH- CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0500609625-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Huệ
Địa chỉ: Chợ Bản, Xã Định Long, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN MAI VăN TRIệU LONG AN CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 1101798330-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Triệu
Địa chỉ: Thôn Phù Hưng 2, Xã Yên Thái, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thống Nhất Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800100430 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Cư
Địa chỉ: Khu hành chính trung tâm 1, thị trấn Thống Nhất, Thị trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THUỷ LợI NAM SôNG Mã THANH HóA

Mã số thuế: 2800110566 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: , Xã Yên Phong, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THIệU YêN THANH HóA

Mã số thuế: 2800115860 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tấn
Địa chỉ: Thị trấn Yên định, Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiệu Yên Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800115860-004 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thành
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Xuân Tấn, phố Kiểu, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Tân Sơn

Mã số thuế: 2800177296 - Người đại diện pháp luật: Lê Thọ Dũng
Địa chỉ: Khu làng nghề, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI CẩM TRướNG THANH HóA

Mã số thuế: 2800221971 - Người đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Luân
Địa chỉ: Thôn Bái Thuỷ, Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XăNG DầU TìNH PHONG

Mã số thuế: 2800428750 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Thôn Hành Chính, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và XăNG DầU THANH PHONG

Mã số thuế: 2800429232 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Hành Chính, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG HùNG CườNG

Mã số thuế: 2800451460 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Dựng
Địa chỉ: Thôn Khang Nghệ, Xã Định Công, Huyện Yên Định, Thanh Hoá