Tìm kiếm
Có 16.080 kết quả tìm kiếm
TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Nhân
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

CôNG TY VIễN THôNG ĐIệN LựC Và CôNG NGHệ THôNG TIN - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khiêm
Địa chỉ: Số 11, phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

TRUNG TâM ĐIềU Độ Hệ THốNG ĐIệN QUốC GIA

Mã số thuế: 0100100079-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Số 11, phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La

Mã số thuế: 0100100079-035 - Người đại diện pháp luật: Bùi Phương Nam
Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trung tâm Thông tin Điện lực

Mã số thuế: 0100100079-046 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Bảo Ngọc
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc

Mã số thuế: 0100100079-054 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Cường
Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

BAN QUảN Lý Dự áN ĐầU Tư XâY DựNG Và CôNG NGHệ EVN - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-061 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

CôNG TY MUA BáN ĐIệN

Mã số thuế: 0100100079-073 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Sơn
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

BAN QUảN Lý Dự áN THủY ĐIệN 1 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-085 - Người đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Tiến
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

TRUNG TâM DịCH Vụ SửA CHữA EVN - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-089 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Nam
Địa chỉ: Số 11 Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

BAN QUảN Lý Dự áN ĐIệN 1 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-090 - Người đại diện pháp luật: Bùi Phương Nam
Địa chỉ: số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

BAN QUảN Lý Dự áN ĐIệN 2 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-091 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số 11 Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

CôNG TY CôNG NGHệ THôNG TIN ĐIệN LựC MIềN BắC - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-041 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Khiêm
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và DịCH Vụ ĐầU Tư

Mã số thuế: 0100100505 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hùng
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

CN công ty CP tư vấn thiết kế & dịch vụ đầu tư -Xí nghiệp xây lắp 9

Mã số thuế: 0100100505-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sinh Từ
Địa chỉ: Số 9 đường Nguyên Hồng, , Quận Ba Đình, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Hà Nội

Mã số thuế: 0100100960 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Hưng
Địa chỉ: Số 18, phố Nguyễn Trung Trực, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN MAY CHIếN THắNG

Mã số thuế: 0100101058 - Người đại diện pháp luật: Ninh Thị Ty
Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC BA ĐìNH

Mã số thuế: 0100101114-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chữ
Địa chỉ: Số 6, phố Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

BAN QUảN Lý Dự áN LướI ĐIệN Hà NộI

Mã số thuế: 0100101114-040 - Người đại diện pháp luật: Phạm Lê Hùng
Địa chỉ: Số 11, phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG THIKECO

Mã số thuế: 0100101499 - Người đại diện pháp luật: Phan Huy Lệ
Địa chỉ: 411 Kim Mã,p.Ngọc Khánh, , Quận Ba Đình, Hà Nội